Komplexné cestovné poistenie

KOMPLEXNÉ CESTOVNÉ POISTENIE GLOBAL PLUS 671:

Dôležitá informácia k poisteniu KCP Kooperativa (špeciálne podmienky):

„ Na cestovné poistenie dojednané touto zmluvou sa vzťahujú VPP Global Plus (671) s ktorými som bol oboznámený pred uzatvorením tejto zmluvy a zároveň som bol informovaný o povinnosti kontaktovať poisťovňu ( asistenčnú službu ), na tel. čísle  +421 268 20 20 60  vždy vopred, pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti v zahraničí. 


Sadzobník produktov cestovného poistenia GLOBAL plus

Prirážka za pripoistenie:
rizikový športov, organiz. šport, športové súťaže....................................................100 %   
manuálna práca.......................................................................................................100 %
Pri súbehu prirážok sa tieto sčítajú a výsledným koeficientom sa násobí poistné
(100%+100% = koeficient 3)   


GLOBAL plus ( 671)  -  cestovné poistenie pre klientov, ktorí si zakúpili zájazd organizovaný cestovnou kanceláriou

Poistené osoby:

 • Dospelý  - dospelá osoba je osoba, ktorá v deň začiatku poistenia alebo pred dňom začiatku poistenia dovŕšila 18 rokov.
 • Dieťa a študent do 26 rokov - Dieťa je osoba, ktorá ku dňu začiatku poistenia nedovŕšila 18 rokov. Študent je osoba do dovŕšenia 26. roku veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie.
 • Dospelý 70 +  -  Dospelý nad 70 rokov je osoba, ktorá v deň začiatku poistenia alebo pred dňom začiatku poistenia dovŕšila 70 rokov.

Spôsob dojednania poistnej zmluvy:

v produkte GLOBAL plus (určeného pre klientov CK) je poistná zmluva súčasťou príslušnej Zmluvy o obstaraní zájazdu.

Doba trvania poistenia:
Poistenie sa dojednáva na dobu určitú, minimálne na 1 deň, maximálne na 365 (366) po sebe idúcich kalendárnych dní za jednorazové poistné.
Pre poistené osoby „ Dospelý 70 +“ sa poistenie dojednáva na dobu maximálne 90 dní. 
Začiatok a koniec doby trvania poistenia, na ktorú sa poistenie dojednáva sú uvedené v poistnej zmluve, ktorá je súčasťou zmluvy o zájazde.

Územná platnosť poistenia:
Poistenie je možné dojednať pre územnú platnosť:

 1. EURÓPA - štáty, ktoré geograficky patria do Európy (mimo SR), vrátane nasledovných území: Cyprus, Madeira, Maroko, Malta, Turecko, Egypt, Tunis, Kanárske ostrovy, Azorské ostrovy, Baleárske ostrovy.
 2. SVET – všetky štáty sveta (okrem SR).

Pripoistenie predmetov batožiny a vecí osobnej potreby drahších ako 170 EUR/ 200 EUR/1 vec (podľa produktu). Pripoistenie sa dojednáva za sadzbu 5 % z nadobúdacej ceny pripoistených predmetov, max. však do výšky 2 800 EUR/1 vec.
Takéto pripoistenie nie je možné dohodnúť na výpočtovú techniku, predmety profesionálneho technického vybavenia a ich súčasti a na zbrane (s výnimkou loveckých zbraní).
K poistnej zmluve je nutné priložiť vyplnené tlačivo poisťovne „Zoznam pripoistených vecí“, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy ako jej príloha.                                                      

                                                                 Asistenčná služba
Asistenčné služby klientom poisťovne v rámci cestovného poistenia zabezpečuje spoločnosť GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o. a to 24 hodín denne, 365 dní v roku na telefónnom čísle: +421 268 20 20 60. Kontakt na asistenčnú službu je uvedený na asistenčnej karte.

         

                                           Ako postupovať v prípade poistnej udalosti
V prípade poistnej udalosti je potrebné riadiť sa pokynmi informačného listu „Ako postupovať v prípade poistenej udalosti“.
Tlačivá „Oznámenie škodovej udalosti“ pre daný druh poistenia sú dostupné na internetovej stránke poisťovne: http://www.koop.sk/nahlasit-skodu alebo na pobočkách/obchodných miestach poisťovne.
Vyplnené a podpísané tlačivo „Oznámenie škodovej udalosti“ spolu s originálmi dokladov potrebných na posúdenie nároku poistného plnenia je možné zaslať:

 • poštou na adresu poisťovne:
  KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
  Vienna Insurance Group
  Štefanovičova 4
  816 23 Bratislava
   
 • elektronicky na e-mailovú adresu: cestovnepoistenie@koop.sk
   

Doklady potrebné k posúdeniu nároku poistného plnenia

LIEČEBNÉ NÁKLADY:        

 • tlačivo Oznámenie škodovej udalosti z poistenia liečebných nákladov a úrazové poistenie
 • kópia poistnej zmluvy, kópia kartičky cestovného poistenia
 • kópia dokladu o zaplatení poistenia
 • lekárska správa s uvedenou diagnózou
 • originál faktúry
 • originál dokladu o zaplatení liečebných nákladov v zahraničí
 • z pripoistenia OSTATNÁ POSKYTNUTÁ POMOC
 • potvrdenie o hospitalizácii
 • doklad o vynaložení nákladov za cestovné lístky/ letenku/ pohonné hmoty/ubytovanie

BATOŽINA – KRÁDEŽ:

 • tlačivo Oznámenie škodovej udalosti z poistenia batožiny
 • kópia poistnej zmluvy, kópia kartičky cestovného poistenia
 • kópia dokladu o zaplatení poistenia
 • potvrdenie o krádeži od ubytovacieho zariadenia potvrdzujúce prekonanie prekážky, (prípadne iného zariadenia, ktoré zodpovedá za vašu batožinu)
 • policajná správa potvrdzujúca prekonanie prekážky vo veci krádeže
 • nadobúdacie doklady odcudzených vecí

BATOŽINA – POŠKODENIE:

 • tlačivo Oznámenie škodovej udalosti z poistenia batožiny 
 • kópia poistnej zmluvy, kópia kartičky cestovného poistenia
 • kópia dokladu o zaplatení poistenia
 • potvrdenie o poškodení batožiny od leteckej spoločnosti PIR
 • fotodokumentácia poškodenej batožiny
 • doklady o kúpe poškodenej veci
 • kópia letenky
 • batožinové lístky
 • čestné prehlásenie, že si klient neuplatňoval nárok na náhradu škody u leteckej spoločnosti /dopravcu
 • v prípade opravy poškodenej batožiny účet za jeho opravu
 • ak je batožina do takej miery poškodená, že nie je možné ju opraviť, originál potvrdenie o neopraviteľnosti

BATOŽINA – STRATA:

 • tlačivo Oznámenie škodovej udalosti z poistenia batožiny
 • kópia poistnej zmluvy, kópia kartičky cestovného poistenia
 • kópia dokladu o zaplatení poistenia
 • potvrdenie o strate batožiny od leteckej spoločnosti so zoznamom chýbajúcich vecí
 • nadobúdacie doklady ku strateným veciam
 • kópia letenky
 • batožinové lístky
 • čestné prehlásenie, že si klient neuplatňoval nárok na náhradu škody u leteckej spoločnosti /dopravcu

BATOŽINA - NESKORÉ DODANIE:

 • tlačivo Oznámenie škodovej udalosti z poistenia batožiny – neskoré dodanie
 • kópia poistnej zmluvy, kópia kartičky cestovného poistenia
 • kópia dokladu o zaplatení poistenia
 • potvrdenie od leteckej spoločnosti o meškaní a následnom dodaní batožiny s presne uvedeným dátumom a časom dodania
 • nadobúdacie doklady vecí osobnej potreby (odevy, toaletné potreby), ktoré si bol klient nútený zaobstarať z dôvodu neskorého dodania batožiny (ak dodanie trvalo minimálne 12 hodín)

STORNO ZÁJAZDU / STORNOPOPLATOK

 • tlačivo Oznámenie poistnej udalosti z poistenia storna zájazdu
 • kópia poistnej zmluvy, kópia kartičky cestovného poistenia
 • kópia dokladu o zaplatení poistenia
 • lekárska správa s uvedenou diagnózou, prípadne iný doklad potvrdzujúci dôvod storna
 • zmluva s CK o obstaraní zájazdu
 • doklad o zaplatení plnej sumy zájazdu
 • potvrdenie od CK o stornovaní zájazdu (priamo v tlačive)

NEČERPANÉ SLUŽBY / PREDČASNÝ NÁVRAT

 • tlačivo Oznámenie poistnej udalosti z poistenia predčasného návratu a nečerpaných služieb
 • kópia poistnej zmluvy, kópia kartičky cestovného poistenia
 • kópia dokladu o zaplatení poistenia
 • lekárska správa s uvedenou diagnózou, prípadne iný doklad potvrdzujúci dôvod predčasného návratu (napr. úmrtný list)
 • zmluva s CK o obstaraní zájazdu
 • doklad o zaplatení plnej sumy zájazdu

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

 • tlačivo Oznámenie poistnej udalosti z poistenia zodpovednosti za škodu
 • kópia poistnej zmluvy, kópia kartičky cestovného poistenia
 • kópia dokladu o zaplatení poistenia
 • vyhlásenie o prebratí zodpovednosti za spôsobenú škodu
 • vyhlásenie poškodeného
 • originál dokladu o zaplatení za náhradu poškodenej veci (musí ísť o faktúru za konkrétnu náhradnú vec)
 • fotodokumentácia poškodenej veci


Na stiahnutie: 

Všeobecné poistné podmienky cestovného poistenia Global Plus (neoddeliteľná súčasť poistnej zmluvy)

Informačný formulár o cestovnom poistení IPID (neoddeliteľná súčasť poistnej zmluvy)

 

 

 

 

 

Infolinka: +421 904 52 52 77
Email: info@royaltravel.sk
PON-NED: 10:00 - 18:00

Prečo cestovať s Royal Travel:

- Ubytovacie kapacity vo viac ako 110 letoviskách po celom svete
- Renomované hotelové siete a letecké spoločnosti
- Renomovaní partneri v oblasti cestovného ruchu
- Poznávacie zájazdy so slovenskými sprievodcami
- De Luxe hotely pre náročných
- Odlety z Bratislavy, Viedne, Brna, Prahy a Budapešti
- Individuálne i skupinové transfery na miestne a zahraničné letiská
- Skupinové zájazdy a zájazdy na mieru
- Firemný servis
- Gurmánske a vínne cesty
- Výhodné City breaks (letenka s ubytovaním)
- Skvelá ponuka wellness a lyžovačiek
- Zábavno – vzdelávacie zájazdy
- „low cost“ ponuky pre nenáročných

Novinka ! Pohodlný online predaj

V pohodlí domova si vyberte, kam a kedy chcete cestovať a vytvorte nezáväznú rezerváciu. Platbu na základe prideleného rezervačného čísla realizujte prevodným príkazom alebo ihneď prostredníctvom služby Trust Pay. Online predaj stále rozširujeme.