Komplexné cestovné poistenie

ASSIST CARD CLASSIC ŠPECIÁL

Dôležitá informácia k poisteniu KCP Kooperativa (špeciálne podmienky):

„ Na cestovné poistenie dojednané touto zmluvou sa vzťahujú VPP č. 635 ASSIST CARD Špeciál s ktorými som bol oboznámený pred uzatvorením tejto zmluvy a zároveň som bol informovaný o povinnosti kontaktovať poisťovňu ( asistenčnú službu ), na tel. čísle +421 2 57 281 670 alebo +421 907 710 033,  +421 57 299 275  vždy vopred, pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti v zahraničí. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nekontaktovania poisťovne ( asistenčnej služby) vopred, poisťovňa uhradí náklady vzniknuté v súvislosti s poskytnutím zdravotnej starostlivosti v zahraničí maximálne do výšky 150 €.

 

 

 

EURÓPSKA CESTOVNÁ POISŤOVŇA: 

PREHLÁSENIE POISTNÍKA

  1. Poistník svojím podpisom prehlasuje, že:
    1. bol s dostatočným časovým predstihom pred uzatvorením poistnej zmluvy písomne oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváraného poistenia prostredníctvom Informačného dokumentu o poistnom produkte (ďalej len „IPID“);
    2. bol oboznámený so znením Všeobecných poistných podmienok ASSIST-CARD CLASSIC ŠPECIÁL, ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané touto poistnou zmluvou a ktoré: prevzal v tlačenej podobe pri podpise tejto poistnej zmluvy,
    3. úplne a pravdivo odpovedal na všetky otázky týkajúce sa dojednávania poistenia podľa tejto poistnej zmluvy a je oboznámený s povinnosťami v priebehu trvania poistenia bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni všetky prípadné zmeny v týchto údajoch,
    4. bol poisťovňou informovaný, že v prípade potreby vyhľadania lekárskej pomoci v zahraničí je povinný vopred kontaktovať asistenčnú službu na tel. čísle +421 257 299 275 alebo +421 905 710 033. Poistník je povinný a zaväzuje sa informovať poistené osoby, že v prípade potreby vyhľadania lekárskej pomoci v zahraničí sú povinné vopred kontaktovať asistenčnú službu.
  2. V prípade, ak poistník a poistená osoba nie sú totožné osoby, poistník prehlasuje, že má oprávnenie poskytnúť poisťovni osobné údaje poisteného na účely uzatvárania, správy a plnenia tejto poistnej zmluvy podľa zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poisťovňa informuje poistníka, že osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a príslušnými slovenskými právnymi predpismi. Poistník prehlasuje, že sa oboznámil s informáciami o spracúvaní jeho osobných údajov podľa Nariadenia, vrátane informácií o jeho právach. Zároveň berie na vedomie, že informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke poisťovne.

Infolinka: +421 904 52 52 77
Email: info@royaltravel.sk
PON-NED: 10:00 - 18:00

Prečo cestovať s Royal Travel:

- Ubytovacie kapacity vo viac ako 110 letoviskách po celom svete
- Renomované hotelové siete a letecké spoločnosti
- Renomovaní partneri v oblasti cestovného ruchu
- Poznávacie zájazdy so slovenskými sprievodcami
- De Luxe hotely pre náročných
- Odlety z Bratislavy, Viedne, Brna, Prahy a Budapešti
- Individuálne i skupinové transfery na miestne a zahraničné letiská
- Skupinové zájazdy a zájazdy na mieru
- Firemný servis
- Gurmánske a vínne cesty
- Výhodné City breaks (letenka s ubytovaním)
- Skvelá ponuka wellness a lyžovačiek
- Zábavno – vzdelávacie zájazdy
- „low cost“ ponuky pre nenáročných

Novinka ! Pohodlný online predaj

V pohodlí domova si vyberte, kam a kedy chcete cestovať a vytvorte nezáväznú rezerváciu. Platbu na základe prideleného rezervačného čísla realizujte prevodným príkazom alebo ihneď prostredníctvom služby Trust Pay. Online predaj stále rozširujeme.