Všeobecné obchodné podmienky


I. Základné ustanovenia
Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie Royal Travel Group s.r.o. so sídlom na Dunajská 4, 811 08 Bratislava, ICO: 50 516 493  ako aj reklamačný poriadok sú platné pre všetky zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu, ktoré organizuje cestovná kancelária Royal Travel Group s.r.o., ( ďalej CK ROYAL TRAVEL ).

Všeobecné zmluvné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu a  zmluvy o obstaraní zájazdu uzavretej medzi cestovnou kanceláriou ROYAL TRAVEL a objednávateľom (Zákazník) a vzťahujú sa na obstaranie zájazdov organizovaných cestovnou kanceláriou.


II. Vznik zmluvného vzťahu
1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:
a) Obstarávateľ – CK Royal Travel Group s.r.o., so sídlom na Dunajská 4, 811 08 Bratislava, ICO: 50 516 493 ( ďalej "CK ROYAL TRAVEL" ) 
b) Objednávateľ (Zákazník), ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony. Zákazníci mladší ako 15 rokov, sa zájazdu môžu zúčastniť len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Zákazníci medzi 15 a 18 rokom musia mať súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou na zájazde.

Zmluvný vzťah medzi CK ROYAL TRAVEL a Zákazníkom (jednotlivcami, prípadne kolektívmi, ako účastníkmi zájazdu), sa riadi zákonom č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v znení neskorších predpisov, ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a je upravený v týchto Obchodných podmienkach.

2. Obchodné podmienky sa stávajú pre Zákazníka záväznými uzatvorením Zmluvy o obstaraní zájazdu (Objednávky) a tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o obstaraní zájazdu medzi CK ROYAL TRAVEL a Zákazníkom. 

3. Zmluvný vzťah medzi obstarávateľom a objednávateľom vzniká:
a) samotným objednaním zájazdu (osobne, emailom, alebo dokončením procesu objednávky na stránke www.royaltravel.sk), čiže Zmluva o obstaraní zájazdu tak vzniká samotným objednaním zájazdu,
b) na základe písomnej Zmluvy o obstarávaní zájazdu, ktorú obstarávateľ pošle objednávateľovi zájazdu, ktorý ju vyplní a podpíše. Zmluva je platne uzavretá aj v prípade, keď prihláška zaslaná zo strany objednávateľa v elektronickej podobe je preukázateľne potvrdená CK ROYAL TRAVEL a doručená do dispozičnej sféry objednávateľa.
c) uzatvorením písomnej zmluvy (objednávky) na predajnom mieste CK ROYAL TRAVEL.
d) zaplatením zájazdu.
e) zaplatením zľavového kupónu prostredníctvom obchodných partnerov:
Media Pro International, s. r. o.  - www.primazlavy.sk
ZaMenej.sk group s.r.o. – www.zamenej.sk
ZľavaDňa, s.r.o. – www.zlavadna.sk
Zľavový kupón - je potvrdenie o práve Klienta voči CK Royal Travel, aby mu tento pri účtovaní ceny za Plnenie odpočítal od konečnej ceny za Plnenie sumu a/alebo percento z celkovej ceny za Plnenie uvedené na Kupóne (tzv. zľava), a to za podmienok uvedených v Ponuke a /alebo na samotnom Kupóne, pričom kúpa Kupónu môže byť Poskytovateľovi preukázaná v elektronickej podobe.
Zľavový kupón sa stáva uplatneným len v prípade dodržania podmienok rezervácie uvedených v ponuke zájazdu zo strany objednávateľa a to najmä
zaslaním identifikačného čísla zľavového kupónu a hesla (ak je súčasťou kupónu) a zaslaním kompletných údajov cestujúcich a to: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, číslo cestovného dokladu, platnosť cestovného dokladu,  na e-mail obstarávateľa do 3 dní od zakúpenia zľavového kupónu. Následne je klientovi vystavená zmluva o zájazde spolu s faktúrou na úhradu povinných príplatkov (servisné príplatky*, víza, autokarová doprava na výlety a pod.) a nepovinných príplatkov (komplexné cestovné poistenie, vstupné a pod.) ak sú takéto príplatky súčasťou ponuky zájazdu. Povinné a nepovinné príplatky je klient povinný uhradiť minimálne 45 dní pred zájazdom. V prípade nedodržania týchto podmienok rezervácie nie je CK Royal Travel povinná poskytnúť plnenie zájazdu. Práva CK Royal Travel voči objednávateľovi nie sú týmto dotknuté.    

*pod pojmom servisné príplatky sa rozumie: Letiskové poplatky sú nevyhnutnou súčasťou leteckej dopravy. K nim si rôzne letecké spoločnosti účtujú rôzne ďalšie poplatky ako napr. bezpečnostné, emisné alebo palivové príplatky. Všetky tieto poplatky, vrátane servisného poplatku CK, uvádzame v jednom servisnom príplatku.

Právne vzťahy týkajúce sa poskytnutia zájazdu, reklamácií, sankcií a iných záväzkových vzťahov sa spravujú výhradne Všeobecnými obchodnými podmienkami CK Royal Travel. Obchodní partneri uvedení v článku II. Vznik zmluvného vzťahu bod č. 3 ods. e) , vystupujú v zmluvnom vzťahu len ako sprostredkovatelia predaja t.j. ako predajný katalóg. 

4. Zmluvu o obstaraní zájazdu (Objednávku)  je možné uzavrieť písomne (elektronicky cez e-mail). V prípadne písomnej objednávky je potrebné, aby Objednávateľ (Zákazník) uviedol nasledujúce údaje cestujúcich: meno, priezvisko, adresa bydliska, číslo cestovného dokladu, platnosť cestovného dokladu, dátum narodenia, telefónne číslo, presný názov zájazdu (podľa ponuky CK ROYAL TRAVEL), termín zájazdu. Údaje cestujúceho je potrebné zadať presne tak ako ich má uvedené na cestovnom doklade, na ktorý vycestuje (občiansky preukaz, cestovný pas).

III. Cenové a platobné podmienky
1) Cena zájazdov organizovaných CK ROYAL TRAVEL je zmluvnou cenou dohodnutou medzi CK ROYAL TRAVEL a objednávateľom.  Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v zmluve o zájazde (Objednávke). CK ROYAL TRAVEL má právo na zaplatenie ceny zájazdu ako aj všetkých doobjednaných služieb pred ich poskytnutím, v opačnom prípade je oprávnená zrušiť zájazd Objednávateľa.

2) CK ROYAL TRAVEL je pri vzniku zmluvného vzťahu oprávnená vyžadovať od objednávateľa zálohu vo výške 50 % ceny zájazdu a doobjednaných služieb k zájazdu. Doplatok je objednávateľ povinný doplatiť najneskôr 45 dní pred začiatkom zájazdu, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 45 dní pred začiatkom zájazdu, je objednávateľ povinný zaplatiť 100 % celkovej ceny zájazdu a doobjednaných služieb k zájazdu.
V prípade uzavretia zmluvy o poistení v mene poisťovne, predmetom ktorej je cestovné poistenie (čl.  je objednávateľ povinný zaplatiť poistné vo výške 100 % hneď pri uzavretí zmluvy o obstaraní zájazdu, ak nie je v zmluve stanovené inak.

3) Ak do 2 pracovných dní (ak nie je v platobných podmienkach uvedené inak) nebude uhradená cena zájazdu, resp. záloha, z dôvodu prekážok na strane Objednávateľa (Zákazníka), CK ROYAL TRAVEL si vyhradzuje právo objednávku zrušiť bez ďaľšieho upozornenia. Ak si Objednávateľ (Zákazník) objedná zájazd v termíne, kedy do uskutočnenia zájazdu zostáva menej ako 45 dní, je povinný uhradiť sumu za zájazd ihneď, max. do druhého dňa.

4) V prípade nedodržania termínu úhrady ceny zájazdu objednávateľom, je CK ROYAL TRAVEL oprávnená odstúpiť od zmluvy a požadovať od objednávateľa storno poplatok vo výške určenej v článku VII. týchto všeobecných zmluvných podmienok.

CK ROYAL TRAVEL má právo v prípade odstúpenia od zmluvy odrátať zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku alebo zaplatenej ceny doposiaľ objednaných služieb.
Poplatky za zmeny na žiadosť Zákazníka a zmluvné pokuty za odstúpenie od zmluvy sú splatné ihneď.

Zmluvné strany sa dohodli na možnosti zvýšenia ceny zájazdu jednostranným úkonom v prípade, že dôjde ku:
zmene peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách cien PHM, trajektov a iných vstupov ovplyvňujúcich náklady na jednotlivé zájazdy ako sú napríklad náklady na prepravu, ubytovanie, a iné. Písomné oznámenie o zvýšení ceny musí CK ROYAL TRAVEL odoslať objednávateľovi najneskôr 21 dní pred začiatkom zájazdu. Ak dôjde k takémuto jednostrannému zvýšeniu ceny objednávateľ je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote určenej v písomnom oznámení o zvýšení ceny, resp.  môže od zmluvy odstúpiť a CK ROYAL TRAVEL je oprávnená požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku VII. týchto Všeobecných podmienok.

5. Cenové podmienky CK Royal Travel sú rozdelené na platbu zálohy vo výške 50%, v prípade  

IV. Práva a povinnosti CK ROYAL TRAVEL
CK ROYAL TRAVEL je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde presne, jasne a pravdivo informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu.
CK ROYAL TRAVEL nie je povinná poskytnúť zákazníkovi plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.
CK ROYAL TRAVEL je povinná najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi ďalšie podrobnejšie informácie k zájazdu Tieto písomné informácie o zájazde posiela CK ROYAL TRAVEL e-mailom alebo poštou na jednu adresu (e-mailovú alebo poštovú) uvedenú objednávateľom.

CK ROYAL TRAVEL má právo na odstúpenie od zmluvy o zájazde s objednávateľom a tým mu odoprieť poskytnutie objednaných služieb v čiastočnom alebo celom rozsahu, pred zájazdom bez udania dôvodu, počas trvania zájazdu pokiaľ objednávateľ svojim správaním a konaním znemožňuje realizáciu zájazdu podľa vopred dohodnutých podmienok alebo ohrozuje bezpečnosť ostatných účastníkov zájazdu.  CK ROYAL TRAVEL má v takýchto prípadoch nárok na náhradu škody spôsobenej objednávateľom. Objednávateľ v takýchto prípadoch nemá nárok na náhradu neposkytnutých resp. nečerpaných služieb.
CK ROYAL TRAVEL má právo jednostranne zvýšiť cenu zájazdu v prípadoch uvedených v článku III.
CK ROYAL TRAVEL má právo odstúpiť od zmluvy v lehote jedného pracovného dňa, v prípade prijatia elektronickej objednávky prostredníctvom online systému, ak z technických príčin, ktoré nie je možné dopredu predvídať, prijala objednávku, ktorú by za iných okolností odmietla prijať (napríklad v prípade  viacerých elektronických objednávok v krátkom časovom úseku, pri predaji posledných voľných miest zájazdu).
CK ROYAL TRAVEL má právo na zmenu termínu zájazdu prípadné úplné zrušenie termínu, ak sa nenazbiera dostatočný počet osôb na jeho realizáciu.
CK ROYAL TRAVEL má právo na zmenu hotela, autobusu alebo iných okolností zájazdu za také, ktoré sú v rovnakej úrovni (rovnaký štandard) ako už prislúbené služby.
CK ROYAL TRAVEL si vyhradzuje právo zrušiť alebo zmeniť nástupné miesta k zájazdom, pokiaľ počet účastníkov platiacich za nástupné miesto je menší ako vopred stanovený počet účastníkov. Nástupné miesta k zájazdom sú doplnkovou službou, ktorej zrušenie neoprávňuje objednávateľa k zrušeniu zájazdu bez storno poplatku.
CK ROYAL TRAVEL má právo nevrátiť zrealizovanú platbu za zájazd, ak sa Objednávateľ (Zákazník) nezúčastnil zájazdu napr. v dôsledku chybne udaných údajov v Zmluve o obstaraní zájazdu (Objednávke), pokiaľ sa nedostavil v pokynoch na zájazd v určený termín a miesto odchodu, alebo bol vrátený z colného pásma pre nedodržanie pasových, colných, devízových a iných predpisov.
CK ROYAL TRAVEL je povinná mať uzatvorenú zmluvu o povinnom poistení zájazdov na základe ktorej vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, keď CK ROYAL TRAVEL z dôvodu svojho úpadku:
a) neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,
b) nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,
c) nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti.

 

V. Práva a povinnosti objednávateľa
Objednávateľ má právo:

a) na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb
b) na ochranu osobných údajov, ktoré v súvislosti so zájazdom poskytol CK ROYAL TRAVEL, za podmienok stanovených zákonom a týmito všeobecnými podmienkami,
c) požadovať od CK ROYAL TRAVEL informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb
d) odstúpiť od zmluvy o zájazde kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb podľa článku VII. týchto Všeobecných podmienok za podmienky uhradenia vypočítanej zmluvnej pokuty
e) na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s článkom VIII. týchto Všeobecných podmienok
f) dostať najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu ďalšie podrobnejšie informácie k zájazdu. Tieto podrobné informácie – pokyny k zájazdu – posiela CK ROYAL TRAVEL e-mailom alebo poštou  na jednu adresu, uvedenú objednávateľom. Pokiaľ objednávateľ sám neoznámi CK ROYAL TRAVEL, že nedostal pokyny na zájazd, CK ROYAL TRAVEL má zato, že objednávateľ pokyny dostal včas a úplné.

Objednávateľ má povinnosť:
a) poskytnúť CK ROYAL TRAVEL potrebnú súčinnosť, ktorá je potrebná pre riadne zabezpečenie a poskytnutie služieb, predovšetkým pravdivo a úplne vyplniť požadované údaje v zmluve o zájazde (Objednávke) a predložiť ďalšie potrebné doklady podľa požiadavky CK ROYAL TRAVEL
b) zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto všeobecných zmluvných podmienok
c) nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov pri rezervácii zájazdu, ktorí si musia sami overiť a zabezpečiť tranzitné resp. vstupné víza na cestu a pobyt
d) bez zbytočného odkladu oznamovať CK ROYAL TRAVEL svoje stanovisko k prípadným návrhom zmien v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb
e) prevziať od CK ROYAL TRAVEL doklady potrebné k čerpaniu služieb a riadne ich skontrolovať pred začatím zájazdu minimálne 7 dní pred začiatkom zájazdu. V prípade, že objednávateľ takéto pokyny neeviduje, je povinný vyzvať CK Royal Travel na ich zaslanie písomnou formou. 
f) dostaviť sa v stanovenom termíne na určené miesto. V prípade omeškania sa z vlastnej viny na čerpanie dohodnutých služieb, dopraviť sa na vlastné náklady a zodpovednosť na miesto zodpovedajúce časovému harmonogramu dohodnutých služieb bez nároku na vrátenie sumy zodpovedajúcej nečerpaným službám z dôvodov na strane objednávateľa
g) mať u seba platný cestovný doklad, prípadne vízum (pokiaľ je vyžadované), dodržiavať colné a pasové predpisy krajín, do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov, znáša účastník zájazdu,
h) splniť očkovacie, príp. ďalšie zdravotné formality pri cestách do krajín, pre ktoré sú stanovené medzinárodnými zdravotníckymi predpismi,
i) riadiť sa pokynmi sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu  CK ROYAL TRAVEL a dodržiavať stanovený program, platné predpisy navštívenej krajiny, miesta i ubytovacieho objektu, a to najmä ubytovací poriadok a prepravný poriadok
j) počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných zákazníkov, dodávateľov služieb alebo CK ROYAL TRAVEL
k) uhradiť prípadnú škodu, ktorú spôsobil v ubytovacom zariadení alebo v dopravnom prostriedku počas trvania zájazdu
l) bezodkladne nahlásiť zmenu v zmluve uvedených osobných údajov, najmä kontaktnej adresy, telefonického alebo iného kontaktu a pod. pre účely naplnenia zmluvných záväzkov

K povinnostiam objednávateľov – právnických osôb, ktoré sú účastníkom zmluvného vzťahu ďalej patrí:
- oboznámiť svojich účastníkov zájazdu s týmito všeobecnými podmienkami ako aj s ďalšími informáciami, ktoré dostane od CK ROYAL TRAVEL
- odovzdať cestovnej kancelárii menný zoznam účastníkov zájazdu so všetkými požadovanými údajmi 

 

VI. Zmeny dohodnutých podmienok

CK Royal Travel si vyhradzuje právo v nevyhnutne potrebnom rozsahu zmeniť program, trasu a ďalšie objednané služby, ktoré zahrňuje uzavretá Zmluva o zájazde, podrobnejšie podľa nasledovných podmienok:

1. Objednávateľ uzavretím Zmluvy o zájazde jednoznačne akceptuje, že si je vedomý toho, že zájazdy organizované CK Royal Travel sú špecifickým produktom, ktorý si v prípade nepredvídateľných okolností a v prípade, ak nastanú okolnosti vyššej moci, vyžaduje vynaloženie dodatočných výdavkov a nákladov, ktoré znáša zákazník. Ide najmä, nie však výlučne o úhradu ceny leteniek s cieľom zachovania ďalšieho priebehu zájazdu, resp. návratu domov v prípade, ak je nepredvídateľnými mimoriadnymi okolnosťami „vyššej moci“ (napr. vojna, vzbura, útok teroristov, povstanie, štrajky, zemetrasenie, iné živelné pohromy, šírenie nákazlivej choroby, rozhodnutie štátnych orgánov, zastupiteľských úradov a pod., alebo iné ohrozenie bezpečnosti, zdravia alebo životov zákazníkov) pôvodne plánovaná trasa zájazdu nepriechodná. CK Royal Travel si vyhradzuje právo zmeniť trasu zájazdu, časť zájazdu, stanovený program zájazdu a časové harmonogramy programov zájazdu, ktorého uskutočnenie je sťažené alebo nemožné v dôsledku nepredvídateľných mimoriadnych okolností „vyššej moci“ (viď vyššie uvedené konkrétne príklady), ktoré nebolo možné pri uzatváraní zmluvy predvídať, a ktorým nebolo možné zabrániť.

2. V prípade neakceptovania zmeneného/náhradného programu trasy sa zákazník zaväzuje uhradiť CK Royal Travel reálne navyše vzniknuté náklady. Za podstatnú zmenu podmienok Zmluvy o zájazde sa nepovažuje zmena predbežných letových časov, ktoré sú výlučne v kompetencii prepravcu; zmena trasy zájazdu; ubytovacieho zariadenia na vyššiu, prípadne rovnakú kategóriu; zmena stanoveného programu zájazdu a časových harmonogramov programov z dôvodov, za ktoré CK Royal Travel nezodpovedá alebo vzniknú zásahom nepredvídateľných mimoriadnych okolností „vyššej moci“; zmena miesta nástupu a výstupu, času a miesta odletu alebo príletu; zmena spôsobu prepravy; poruchy dopravy (najmä ale nie výlučne: meškanie lietadla/vlaku/iného dopravného prostriedku; zmena prevádzkovateľa dopravy; zmena typu lietadla; poruchy dopravných prostriedkov.

3. Prvý a posledný deň programu je považovaný za deň odletu a príletu na/z zo zájazdu do Viedne, Budapešti, Bratislavy alebo iného mesta podľa letového plánu. Odchod a príchod na/z zájazdu môže byť počas celého dňa vrátane večerných/nočných hodín. Do všetkých destinácii sa lieta minimálne s jedným prestupom. 

4. CK ROYAL TRAVEL vyhradzuje právo zrušiť zájazd alebo služby v prípade, že nebude prihlásený minimálny počet účastníkov zájazdu. Minimálny počet účastníkov pre všetky zájazdy realizované autobusovou dopravou je stanovený na 30 účastníkov a pre zájazdy realizované leteckou dopravou na 15 účastníkov ak nie je dohodnuté inak. O tejto skutočnosti je povinná CK ROYAL TRAVEL zaslať objednávateľovi písomné oznámenie najneskôr minimálne 20 dní pred nástupom na zájazd alebo začiatkom čerpania služieb.

5. CK ROYAL TRAVEL si vyhradzuje právo zrušiť zájazd alebo služby v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné ani pri vynaložení všetkého úsilia zabrániť, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností, ako sú prírodné katastrofy, vojnové konflikty či politické nepokoje.

6. Zákazník je uzrozumený s tým, že CK ROYAL TRAVEL nevie ovplyvniť prípadné meškanie alebo zrušenie letu leteckým prepravcom a upozorňuje na možnosť ich vzniku z technických a prevádzkových dôvodov, z dôvodu nepriaznivého počasia, poprípade z dôvodu preplnenia vzdušných koridorov. Zákazník rovnako berie na vedomie, že pri plánovaní prípojov, dovolenky, obchodných termínov, a pod. bude brať do úvahy aj možnosť výrazného omeškania prepravných prostriedkov. Uvedené sa vzťahuje na všetky prepravné prostriedky (autá, autobusy, vlaky, lode, a iné). CK ROYAL TRAVEL teda nenesie zodpovednosť za následky zmenených služieb alebo programu z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu, ďalej z dôvodu meškania dopravného prostriedku, spôsobeného technickými poruchami, počasím, dopravnou situáciou, štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými zo strany CK ROYAL TRAVEL.

7. Objednávateľ (Zákazník) nemá nárok na vrátenie platieb za služby, ktoré v rámci zájazdu nečerpal vlastnou vinou a ak sa nezúčastní na zájazde v dôsledku toho, že nesprávne uviedol údaje v Zmluve o obstarávaní zájazdu, ak sa nedostaví v určený deň a hodinu na miesto odchodu zájazdu.
Objednávateľ (Zákazník) berie na vedomie, že pri službách, súčasťou ktorých je ubytovanie, je prvý a posledný deň určený predovšetkým na prepravu a transfer, a preto reklamácie z dôvodu skrátenia dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu sa považujú za neopodstatnené.

8. CK ROYAL TRAVEL si vyhradzuje právo operatívnej zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych, leteckých a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností, ktoré CK ROYAL TRAVEL nemá možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné pôvodný program zájazdu a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je CK ROYAL TRAVEL povinná:

• zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni (napr. náhradné ubytovanie v hoteli rovnakej, resp. vyššej kategórie) sú všetky ďalšie nároky objednávateľa vylúčené, alebo

• vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby, alebo

• poskytnúť objednávateľovi zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie, alebo

• poskytnúť objednávateľovi bezodkladne pomoc.

9. CK ROYAL TRAVEL nenesie zodpovednosť za následky zmenených alebo neposkytnutých služieb alebo programu, zapríčinených udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností (napr. Z dôvodu meškania dopravného prostriedku, spôsobeného technickými poruchami, počasím, dopravnou situáciou, rozhodnutím dopravcu, štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými zo strany obstarávateľa).

10. Z dôvodu individuálneho želania objednávateľa je CK ROYAL TRAVEL schopná, ak je to možné, uskutočniť zmenu mena účastníka zájazdu, zmenu služieb zájazdu alebo zmenu termínu zájazdu za dohodnutý administratívny poplatok vo výške 10 €/os. Administratívny poplatok nezahŕňa náklady súvisiace so zmenou objednávky objednávateľa a objednávateľ sa požiadaním o vykonanie zmeny zaväzuje okrem dohodnutého administratívneho poplatky zaplatiť aj všetky súvisiace poplatky, ktoré vzniknú v dôsledku zmeny objednávky (administratívne poplatky iných poskytovateľov služieb, napr. poplatky za vykonanie zmien v rezervácii dopravcov, hotelov, konzulárnych a vízových oddelení, a pod.).
 

VII. Odstúpenie od zmluvy objednávateľom a storno poplatky
1) Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb:

a) bez udania dôvodu

b) z dôvodov vážneho porušenia povinností CK ROYAL TRAVEL vyplývajúcich zo Zmluvy.

2) Oznámenie o odstúpení od Zmluvy je objednávateľ povinný doručiť ROYAL TRAVEL v písomnej forme, pričom deň kedy bolo toto písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy CK ROYAL TRAVEL doručené, je rozhodujúci pre určenie výšky storno poplatku.

3) Pokiaľ nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od Zmluvy porušenie povinností CK, ktoré sú určené Zmluvou, je objednávateľ povinný zaplatiť CK ROYAL TRAVEL storno poplatok. Ak CK ROYAL TRAVEL odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK zmluvnú pokutu. Výška storno poplatku a zmluvnej pokuty je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na zájazd alebo čerpaním služieb nasledovne:

• 46 a viac dní pred začatím zájazdu skutočne vzniknuté náklady, najmenej však : 35% z ceny objednaných služieb a poistné. Pri leteckých zájazdoch celá výška sumy za letenku + 35% zo zvyšnej sumy za zájazd a poistné.  

•45-31 dní pred začatím zájazdu skutočne vzniknuté náklady, najmenej však: 50% z ceny objednaných služieb a poistné. Pri leteckých zájazdoch celá výška sumy za letenku + 50% zo zvyšnej sumy za zájazd a poistné.  

• 33-24 dní pred začatím zájazdu skutočne vzniknuté náklady, najmenej však: 70% z ceny objednaných služieb a poistné. Pri leteckých zájazdoch celá výška sumy za letenku + 70% zo zvyšnej sumy za zájazd a poistné.  

• 23-15 dní pred začatím zájazdu skutočne vzniknuté náklady, najmenej však: 90% z ceny objednaných služieb a poistné. Pri leteckých zájazdoch celá výška sumy za letenku + 90% zo zvyšnej sumy za zájazd a poistné.  

• 14 dní a menej pred začatím zájazdu skutočne vzniknuté náklady, najmenej však: 100% z ceny objednaných služieb a poistné. Pri leteckých zájazdoch 100% z ceny objednaných služieb a poistné.

Výhradne pre účely ustanovenia VII. Odstúpenie od zmluvy objednávateľom a storno poplatky sa pod pojmom letenka rozumie letecká doprava vrátane všetkých súvisiacich poplatkov s leteckou dopravou. 

4) V prípade že objednávateľ nenastúpi na zájazd, alebo nezačne čerpať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec alebo z časti, nemá nárok na vrátenie časti ceny zájazdu za nečerpané služby.

5) CK ROYAL TRAVEL má právo započítať storno poplatok, resp. zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku alebo zaplatenej ceny doposiaľ objednaných služieb. CK ROYAL TRAVEL je zároveň povinná bezodkladne. najneskôr však do 14 dní vrátiť objednávateľovi rozdiel z ceny zájazdu podľa zrušenej Zmluvy. Objednávateľ vyjadruje svoj súhlas s možnosťou započítania.

6) CK ROYAL TRAVEL si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka zájazdu bez nároku na náhradu, pokiaľ závažne poruší právne predpisy Slovenskej republiky alebo navštíveného štátu, prípadne závažne narúša program či priebeh zájazdu.

7) Pokiaľ jeden z viacerých objednávateľov pri jednej zmluve o obstaraní zájazdu zruší svoju účasť na zájazde (napr. storno jednej osoby v 2-lôžkovej izbe) a zmluvné strany sa nedohodnú inak, je objednávateľ povinný uhradiť v rámci storno poplatkov aj príplatok za jednolôžkovú izbu, podobne to platí pri obsadzovaní ubytovania, ktoré je kalkulované na vyšší počet osôb alebo pevne stanovený počet osôb.

8) Pokiaľ je klient nútený zrušiť, resp. stornovať účasť na zájazde z mimoriadnych a dokladovateľných dôvodov, uplatní si náhradu zaplateného storno poplatku v poisťovni, pokiaľ na takéto poistenie v súvislosti s uzavretím zmluvy o obstaraní zájazdu uzavrel platnú poistnú zmluvu (čl. X).

9) V prípade žiadosti objednávateľa o zmenu termínu alebo ubytovania pôvodnej objednávky na novú, ak takúto zmenu je CK ROYAL TRAVEL schopná zabezpečiť, postupuje sa ako pri storne pôvodnej objednávky a zavedení novej, pričom platia storno podmienky podľa tohto článku, ak nie je dohodnuté inak

10.) Pri zájazdoch s leteckou dopravou sú letenky kupované na konkrétne meno a priezvisko. Letecké spoločnosti nepovolujú dodatočnú zmenu mena a priezviska.  Po zadaní objednávky už nie je možná zmena mena, alebo osoby za inú. Zákazník je tiež zodpovedný za zadanie správneho mena a osobných údajov presne tak ako ich má uvedené na cestovnom doklade. V prípade, že letecká spoločnosť povoľuje zmenu mena za poplatok, CK Royal Travel môže po dohode s klientom takúto zmenu zabezpečiť za stanovený poplatok.
11.) Pri zájazdoch s autobusovou dopravou a zájazdoch s individuálnou dopravou je možné vykonať zmenu mena, alebo osoby cestujúceho najneskôr 3 dni pred odjazdom v prípade, že je zo strany CK ROYAL TRAVEL takáto zmena dostupná. Poplatok za zmenu jedného mena, alebo osoby cestujúceho je 10,00 Eur. 


12.) Zľavový kupón na zájazd CK ROYAL TRAVEL zakúpený prostredníctvom obchodných partnerov uvedených v v "článku II. Vznik zmluvného vzťahu bod č. 3 ods. e)"  nie je možné zrušiť (odstúpenie od zmluvy do 14 dní), nakoľko Ustanovenia VOP a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa nevzťahujú na zmluvy o obstaraní zájazdu, ktoré uzaviera spotrebiteľ prostredníctvom obchodných partnerov uvedených v v "článku II. Vznik zmluvného vzťahu bod č. 3 ods. e)"  s CK ROYAL TRAVEL, nakoľko tí sú len sprostredkovateľmi predaja a predajným katalógom CK ROYAL TRAVEL. 

VIII. Reklamačné konanie, zodpovednosť za škodu
1. V prípade, že rozsah alebo kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej ako pôvodne v Zmluve o obstaraní zájazdu dohodnutej úrovni, vzniká Zákazníkovi nárok na odstránenie chybne poskytovanej služby a právo na reklamáciu.
2. Zákazník je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne po jej zistení, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa Zmluvy o obstaraní zájazdu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK ROYAL TRAVEL tak, aby mohla byť vykonaná okamžitá náprava. Zákazník je povinný poskytovať CK ROYAL TRAVEL maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil. V prípade, že priamo na mieste zájazdu nemohla byť vykonaná náprava, nároky z reklamácie musí zákazník uplatniť v CK ROYAL TRAVEL bezodkladne písomnou formou spolu s jednou kópiou reklamačného protokolu, ktoré je povinný preukázateľne doručiť CK v lehote do 3 mesiacov, inak mu právo zanikne.
3. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je CK ROYAL TRAVEL povinná odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie.
4. CK ROYAL TRAVEL je zbavená zodpovednosti za škodu, spôsobenú porušením jej povinností pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od Zmluvy o obstaraní zájazdu, ak škodu nezavinila ona ani jej zmluvní partneri, a škoda bola spôsobená:
a) Zákazníkom,
b) treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb,
c) udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídaných okolností.

5. Za predmet reklamácie nemôže byť považovaný výlet zadarmo či darček zadarmo.
6. CK ROYAL TRAVEL rovnako nie je povinná uhradiť Zákazníkovi také ním uplatňované škody a majetkové ujmy, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovňou na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, a ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia vyslovene vyňaté.
7. CK ROYAL TRAVEL nenesie žiadnu zodpovednosť za služby, ktoré nie sú súčasťou zájazdu podľa Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo ktoré si zákazník počas zájazdu sám objedná nad rámec Zmluvy o obstaraní zájazdu, a ktoré budú poskytnuté zo strany tretích osôb.
8. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi výlučne príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu.
9. Zákazník je osobne zodpovedný za dodržiavanie pasových, colných, devízových, tranzitných, zdravotných, dopravných a ďalších predpisov Slovenskej republiky ako aj predpisov, zákonov a zvyklostí krajiny, do ktorej cestuje, resp. cez ňu tranzituje. CK ROYAL TRAVEL nenesenie zodpovednosť za prípadné problémy vzniknuté neudelením víza alebo chybnými úkonmi zákazníka.
10. Pri riešení reklamácie je Zákazník povinný poskytovať CK ROYAL TRAVEL maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.
11. K zmene letového času môže dôjsť aj niekoľko hodín pred plánovaným odletom. CK ROYAL TRAVEL neručí za meškanie lietadla resp. skorší odlet alebo prílet a za škody tým spôsobené. V prípade omeškania resp. skoršieho odletu alebo príletu lietadla nevzniká objednávateľovi právo na kompenzáciu od CK ROYAL TRAVEL za dobu čakania na letisku alebo nevyčerpané služby súvisiace s pobytom, ani na odstúpenie od zmluvy o zájazde. V takomto prípade bude klientom bezodkladne poskytnutá pomoc, podľa ustanovenia ES č. 26102004 bude klientom poskytnutá  náhrada a pomoc cestujúcim.
12. S prihliadnutím na nepredvídané okolnosti ako napr. počasie, čakanie na hraničných priechodoch, problémy v cestnej premávke, môže dôjsť k predĺženiu plánovanej doby prepravy. V prípade omeškania autobusu nevzniká objednávateľovi právo na kompenzáciu za omeškaný čas alebo nevyčerpané služby súvisiace s pobytom. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa, budú účtované storno poplatky podľa platných Všeobecných zmluvných podmienok.
13. Prvý a posledný deň zájazdu sú určené predovšetkým na dopravu, transfer a prihlásenie, resp. odhlásenie sa v ubytovacom zariadení. V zmysle medzinárodných zvyklostí sú klienti v deň príchodu ubytovaní najskôr o 14 hodine a v deň odchodu musia opustiť izby do 10 hodiny. Včasný príchod či neskorý odchod nie sú dôvodom k dlhšiemu používaniu izby. Tieto skutočnosti preto nie je možné posudzovať ani reklamovať ako zmenu alebo skrátenie zájazdu.
14. CK ROYAL TRAVEL si vyhradzuje právo na možnosť zrušenia nástupného miesta v prípade nízkeho počtu klientov z daného nástupného miesta. Klientovi bude ponúknuté náhradné miesto nástupu. Táto zmena musí byť klientovi včas oznámená.
15. Každý objednávateľ je osobne zodpovedný za dodržiavanie pasových, colných, devízových, tranzitných, zdravotných, dopravných a ďalších predpisov Slovenskej republiky ako aj predpisov, zákonov a zvyklostí krajiny do ktorej cestuje, resp. ňou tranzituje.
REKLAMAČNÝ PORIADOK CK ROYAL TRAVEL nájdete na: http://www.royaltravel.sk/page/default/9 

IX. Podmienky účasti na zájazde
1. Platný identifikačný doklad (cestovný pas alebo občiansky preukaz) zadaný pri objednávke zájazdu.
2. Každý účastník preberá na seba počas celej doby trvania zájazdu osobnú, materiálnu a morálnu zodpovednosť.
3. Každý účastník sa zaväzuje nepoškodiť a neznečistiť dopravný prostriedok, hotelovú izbu a ani iné veci, ktoré nie sú v jeho vlastníctve. Vzniknuté mimoriadne dodatočné náklady na odstránenie spôsobených škôd alebo znečistenia dopravného prostriedku alebo hotelovej izby nad rámec bežnej prevádzky (predovšetkým zvratky a pod.) je povinný nahradiť v plnej výške.
4. Každý účastník zájazdu dodrží určené časové termíny odchodu autobusu, autokarového transferu, lietadla, či lode. Nedodržaním určených časových termínov preberá každý účastník zájazdu na seba celú zodpovednosť za vyplývajúce problémy a komplikácie vrátane náhrady spôsobených škôd. Rovnako každý účastník rešpektuje prísny zákaz prepravy akýchkoľvek omamných látok, alebo akýchkoľvek látok, ktoré sú v danej krajine zakázané.
5. Každý účastník sa zaväzuje dodržovať platný právny poriadok SR ako aj komunitárne právo a medzinárodné zmluvy, ktorými je SR viazaná.
6. Každý účastník zájazdu (cestujúci) je povinný mať počas zájazdu pri sebe platný cestovný doklad zadaný pri rezervácii zájazdu:
a) Platnosť cestovného pasu musí byť minimálne 6 mesiacov po príjazde zo zájazdu pre cieľové destinácie mimo Európskej únie - Turecko, Egypt, Tunisko, Srí Lanka, Spojené Arabské Emiráty, Rusko.
b) Platnosť cestovného dokladu (cestovný pas alebo občiansky preukaz) musí byť minimálne 6 mesiacov po príjazde zo zájazdu pre cieľové destinácie v rámci Európskej únie - Francúzsko, Škótsko, Veľká Británia, Španielsko, Taliansko, Česká republika, Rakúsko, Nemecko, Belgicko, Luxemburgsko, Holandsko, Portugalsko.
V opačnom prípade cestujúcemu nemusí byť povolené vycestovať na zájazd. CK Royal Travel nenesie zodpovednosť za platnosť dokladov účastníka zájazdu. 

X. Komplexné cestovné poistenie objednávateľa
CK ROYAL TRAVEL ponúka a odporúča objednávateľovi uzatvoriť komplexné cestovné poistenie. V rámci rozsahu komplexného cestovného poistenia sú rôzne riziká spojené s účasťou na zájazde (zdravotné, úrazové, strata batožiny, zodpovednosť za škodu, storno zájazdu a pod.).

Poistný vzťah vzniká na základe poistnej zmluvy priamo medzi účastníkom zájazdu a poisťovacou spoločnosťou. V prípade vzniku poistnej udalosti je poisťovňa v priamom právnom vzťahu k objednávateľovi.
CK ROYAL TRAVEL neprináleží posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu. CK ROYAL TRAVEL poskytuje len nevyhnutnú súčinnosť.

 

XI. Poistenie proti insolventnosti CK ROYAL TRAVEL
1. Cestovná kancelária ROYAL TRAVEL má v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v platnom znení uzatvorené povinné zmluvné poistenie zájazdu (poistenie insolventnosti) pre prípad úpadku. Na základe toho Objednávateľovi (Zákazníkovi) vzniká právo na poistné plnenie, ak CK ROYAL TRAVEL z dôvodu úpadku:
a) neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,
b) nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,
c) nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti.

 

XII. Záverečné ustanovenia
1. Tieto Obchodné podmienky sú v platnosti od 26.2.2018 do odvolania. 
2. Tieto Obchodné podmienky pre účasť na zájazdoch organizovaných CK ROYAL TRAVEL sú súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu.
3. Obstarávateľ zájazdu nenesie zodpovednosť za následky, ktoré postihnú klienta, ak ich nebude rešpektovať.

Súhlas zákazníka so spracovaním osobných údajov 
            Súhlasím, aby moje osobné údaje, vrátane rodného čísla, uvedené v tejto zmluve spracovala CK ROYAL TRAVEL v súlade so znenímzákona 122/2013 Z. z. o osobných údajoch platnom znení. Podpísaním Zmluvy o obstaraní zájazdu udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v Zmluve o obstaraní zájazdu, ako aj ňou určeným osobám, za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú na zabezpečenie práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi Objednávateľom (Zákazníkom) a CK ROYAL TRAVEL, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CK ROYAL TRAVEL a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny pobytu za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre Zákazníka. Vyššie uvedené vyhlásenie a súhlas Zákazníka udeľuje aj v mene ostatných účastníkov zájazdu, a to na základe zákona, resp. ich písomného súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje. Zákazník zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol za účelom uzatvorenia Zmluvy o obstaraní zájazdu. Pri spracovaní osobných údajov je CK ROYAL TRAVEL povinná dbať na to, aby zachovávala mlčanlivosť o všetkých osobných údajoch osôb v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov i bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť osobných údajov, taktiež je povinná dbať na to, aby zákazník neutrpel ujmu svojich práv, najmä na práve o zachovaní ľudskej dôstojnosti a dbať na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do jeho súkromného a osobného života. Táto povinnosť platí do doby, keď sa chránený údaj stane verejne známym alebo do chvíle, keď je jedna strana povinná tento údaj poskytnúť tretej osobe na základe zákona alebo táto povinnosť je uložená orgánom, ktorý je k tomu splnomocnený zákonom. CK ROYAL TRAVEL sa zaväzuje túto povinnosť dodržiavať aj po skončení zmluvného vzťahu s Objednávateľom (Zákazníkom).

 

Alternatívne riešenie sporov
Klient  má právo v súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. (ďalej ako „Zákon“)  obrátiť sa na CK so žiadosťou o nápravu ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým CK vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že CK porušila jeho práva. Klient môže  podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak CK na jeho žiadosť o nápravu odpovedala zamietavo alebo vôbec nereagoval do 30 dní od jeho odoslania.
Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže klient využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 Zákona. Návrh je možné  podať na ktorýkoľvek orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorých zoznam s odkazom je uvedený na webovej stránke CK pričom právo voľby má klient.
Podrobný obsah návrhu je uvedený v § 2 Zákona.  Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke MH SR – http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s


Orgán dozoru: Slovenská Obchodná Inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj - Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07  Bratislava 27