DOLEŽITÉ INFORMÁCIE K ZMLUVE O ZÁJAZDE PLATNÉ PRE ZÁJAZDY ORGANIZOVANÉ CK ROYAL TRAVEL

Objednávateľ v menej všetkých cestujúcich prehlasuje, že bol oboznámený s nasledovnými informáciami a prijíma ich v plnej miere:

 • Objednávateľ v menej všetkých cestujúcich prehlasuje, že bol oboznámený s nasledovnými informáciami a prijíma ich v plnej miere:

  o potvrdzuje, že sa pred uzatvorením zmluvy oboznámil s kompletným znením popisu zájazdu uvedeným na webovom sídle www.royaltravel.sk a to najmä trasou cesty, termínom začiatku a konca zájazdu, počtom dní/nocí zájazdu, spôsobom dopravy, miestom a približnými časmi odchodu a návratu, názvom ubytovacieho zariadenia a jeho približnou polohou, klasifikáciou ubytovacieho zariadenia a stupňa vybavenosti, informácie o spôsobe forme a rozsahu stravovania, informáciami o vízových a pasových povinnostiach pre cestujúcich slovenskej národnosti, informácie o minimálnom a maximálnom počte cestujúcich pre realizáciu zájazdu.
  Rovnako potvrdzuje, že prevzal Doklad o dojednanom poistení pre prípad úpadku CK;

  o potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí bez výhrad so Všeobecnými obchodnými podmienkami pre účasť na zájazdoch CK ROYAL TRAVEL GROUP s.r.o. a to i v mene všetkých spolucestujúcich osôb, ktoré ho splnomocnili k uzatvoreniu tejto Zmluvy;

  o Objednávateľ zodpovedá za správne zadanie všetkých údajov cestujúcich do zmluvy o zájazde

  o Pre účasť na zájazde je potrebný cestovný doklad uvedený v ponuke zájazdu (cestovný pas alebo občiansky preukaz), ktorého platnosť musí byť minimálne 6 mesiacov po návrate zo zájazdu, ak nie je v predzmluvných informáciách k zájazdu uvedené inak.

 • Deti do 16 rokov musia disponovať vlastným cestovným pasom platným 6 mesiacov po príjazde.

  o Údaje cestujúcich v zmluve o zájazde musia byť zhodné s údajmi cestujúcich v cestovnom doklade (cestovný pas alebo občiansky preukaz). Cestujúci sú povinný vziať si na zájazd cestovný doklad uvedený v zmluve o zájazde a predložiť ho na požiadanie počas zájazdu.

 • Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zálohu za zájazd vo výške 50% z celkovej ceny zájazdu najneskôr 48 od uzatvorenia zmluvy o zájazde

 • Objednávatľ sa zaväzuje uhradiť doplatok za zájazd vo výške 50% z celkovej ceny zájazdu najneskôr 45 dní pred odjazdom na zájazd. V prípade, ak je zmluva o zájazde uzatvorená menej ako 45 dní pred zájazdom, objednávateľ sa zaväzuje uhradiť 100% z celkovej ceny zájazdu do 48 hodín od uzatvorenia zájazdu.

 • Pokyny k zájazdu sa zasielajú najneskôr 7 dní pred odjazdom na e-mail objednávateľa. V prípade, ak objednávateľ neeviduje pokyny k zájazdu, je povinný informovať o tejto skutočnosti CK Royal Travel na info@royaltravel.sk

 • transfer z Bratislavy na letisko Viedeň Schwechat odchádza 3 hodiny pred odletom z adresy: OC Korzo, Pestovateľská  4318/13, 821 04 Ružinov, ak nie je v pokynoch k zájazdu stanovené inak.  

Copyright © 2022 Royal Travel. All Rights Reserved