Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

1.) Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) účasti na zájazdoch obstarávaných cestovnou kanceláriou Royal Travel Group s.r.o., so sídlom Dunajská 4, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08, IČO: 50 516 493, zapísanou v Obchodnom registri Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 114326/B (ďalej len „CK ROYAL TRAVEL alebo „Obstarávateľ“) vrátane reklamačného poriadku na ktorý odkazujú, sa vzťahujú na všetky služby cestovného ruchu poskytované CK ROYAL TRAVEL. Sídlo CK ROYAL TRAVEL nemá povahu kamennej predajne. Uzatváranie zmlúv o obstaraní zájazdu a súvisiaca komunikácia medzi CK ROYAL TRAVEL a cestujúcimi je realizovaná na diaľku, predovšetkým prostredníctvom elektronickej komunikácie a online rezervačného systému. CK ROYAL TRAVEL má v mieste sídla umiestnená poštovú schránku pre účely možnej listinnej komunikácie podľa týchto VOP. CK ROYAL TRAVEL môže vstupovať do zmluvného vzťahu aj prostredníctvom externých autorizovaných predajcov, na základe a v medziach uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci a udelenej plnej moci.
2.) Uvedené všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu, najmä zmluvy o obstaraní zájazdu uzavretej medzi CK ROYAL TRAVEL a cestujúcim (ďalej len „Objednávateľ“) a vzťahujú sa na zabezpečovanie akýchkoľvek služieb cestovného ruchu poskytovaných CK ROYAL TRAVEL.
3.) Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa rozumie: 
a) Zákon: zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
b) Trvanlivý nosič: prostriedok, ktorý umožňuje cestujúcemu alebo CK uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na čas, ktorý zodpovedá účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, SMS, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta alebo pevný disk počítača.
c) Predajné miesto: prevádzkareň alebo iný priestor, kde obchodník obvykle vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, vrátane webového sídla alebo iných prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré umožňujú uzatvorenie zmluvy bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán.


II. Vznik zmluvného vzťahu

1.) Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:
a) CK ROYAL TRAVEL; a
b) Objednávateľ , ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony. Cestujúci mladší ako 15 rokov, sa zájazdu môže zúčastniť len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Cestujúci starší ako 15 a mladší ako 18 rokov sa musia pri objednaní zájazdu preukázať súhlasom svojho zákonného zástupcu s účasťou na zájazde alebo poskytnutím služby cestovného ruchu. Pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok je objednávateľom osoba, ktorá s CK uzatvorila Zmluvu o obstaraní zájazdu alebo realizovala písomnú objednávku a/alebo osoba, v prospech ktorej sa Zmluva uzatvorila alebo písomná objednávka potvrdila, a/alebo osoba, na ktorú sa zájazd v súlade s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami previedol. V prípade, ak na strane objednávateľa vystupuje viac osôb, platí aj na nich označenie „objednávateľ“ v jednotnom čísle a všetky tieto osoby na strane objednávateľa sú povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o obstaraní zájazdu spoločne a nerozdielne.
(Obstarávateľ spolu s Objednávateľom ďalej aj ako „Zmluvné strany“)
c) 
CK si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu o zájazde s osobami, ktoré sú držiteľmi oprávnenia sprievodcu cestovného ruchu z dôvodu oprávneného záujmu ochrany know-how. CK výslovne zakazuje uzatvoriť držiteľovi oprávnenia sprievodcu cestovného ruchu zmluvu o zájazde s CK. V prípade dodatočného zistenia, že takáto osba uzatvorila napriek zákazu zmluvu o zájazde s CK si CK vyhradzuje právo okamžite odstúpiť od zmluvy a započítať storno poplatok podľa bodu VII týchto obchodných podmienok.
Na zájazde sa výslovne zakazuje účasť osôb, ktoré sú držiteľmi oprávnenia sprievodcu cestovného ruchu. V prípade zistenia porušenia uvedeného si CK vyhradzuje právo okamžite túto osobu vylúčiť zo zájazdu bez nároku na poskytnutie ďalších služieb.

2.)Zmluvný vzťah medzi CK ROYAL TRAVEL a Objednávateľom (jednotlivcami, prípadne kolektívmi ako účastníkmi zájazdu), sa riadi príslušnou zmluvou o obstaraní zájazdu, týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi práva a povinnosti  súvisiace s poskytovaním služieb cestovného ruchu na základe zmluvy o obstaraní zájazdu alebo s poskytovaním spojených služieb cestového ruchu a podmienkami podnikania v cestovnom ruchu.

3.) Uvedené všeobecné obchodné podmienky sa stávajú pre Objednávateľa záväznými uzatvorením zmluvy o obstaraní zájazdu a tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o obstaraní zájazdu medzi CK ROYAL TRAVEL a Objednávateľom/Cestujúcim. 

4). Zmluvný vzťah medzi Obstarávateľom a Objednávateľom/Cestujúcim vzniká buď:

a) na základe odoslania online objednávky realizovanej prostredníctvom internetovej stránky CK ROYAL TRAVEL
www.royaltravel.sk - pričom zmluvný vzťah vzniká momentom potvrdenia objednávky zo strany CK ROYAL TRAVEL podľa čl. II ods.7, týchto VOP.

b) na základe uzavretia vopred predpripravenej zmluvy o obstarávaní zájazdu podľa údajov poskytnutých Objednávateľom, ktorú CK ROYAL TRAVEL zašle Objednávateľovi a ktorý ju v lehote určenej CK ROYAL TRAVEL podľa pokynov doplní (ak je to potrebné), podpíše a zašle na adresu CK ROYAL TRAVEL elektronicky prípadne listinne v lehote stanovenej CK ROYAL TRAVEL. Zmluva sa považuje za platne uzavretú aj v prípade spätného zaslania riadne podpísanej zmluvy CK ROYAL TRAVEL elektronickej podobe. V oboch prípadoch vzniká zmluvný vzťah v deň podpisu zmluvy o obstarávaní zájazdu druhou zmluvnou stranou.

c) na základe uplatnenia platného zľavového kupónu spoločnosti ZľavaDňa, s.r.o. – www.zlavadna.sk (ďalej len „Sprostredkovateľ“ alebo spolu ako „Sprostredkovatelia“), na základe ktorého je Objednávateľovi odpočítaná určitá suma, prípadne percento z pôvodnej ceny za poskytnutie služieb cestovného ruchu CK ROYAL TRAVEL, a to podľa podmienok uvedených v ponuke Sprostredkovateľov a/alebo na zľavovom kupóne. CK ROYAL TRAVEL nezodpovedá za nesprávne uplatnenie zľavového kupónu, napr. nesprávnym uvedením údajov zľavového kupónu alebo neuplatnenia zľavového kupónu včas.

5.) Pre účely uzavretia zmluvného vzťahu medzi Obstarávateľom a Objednávateľom/Cestujúcim je nevyhnutné, aby Objednávateľ pri jednom z vyššie uvedených spôsobov uzavretia zmluvy o obstaraní zájazdu uviedol identifikačné údaje Objednávateľa, prípadne ďalších cestujúcich v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo cestovného dokladu, platnosť cestovného dokladu, telefónne číslo, presný názov zájazdu podľa ponuky CK ROYAL TRAVEL a termín zájazdu. Údaje Objednávateľa, resp. iného cestujúceho je potrebné zadať zhodne s tými, ktoré sú uvedené na cestovnom doklade na ktorý táto osoba vycestuje (občiansky preukaz/ cestovný pas). V žiadnom prípade neuvádzajte do kolónky "meno a priezvisko" v zmluve o zájazde akademický titul, či akékoľvek iné údaje, ktoré nie sú priamo "meno a priezvisko".
Uvedené sa použije aj pri uplatnení zľavového kupónu, pričom v tomto prípade je potrebné taktiež uviesť číslo zľavového kupónu, vystaveného Sprostredkovateľom a heslo (ak je súčasťou kupónu) a zaslať uvedené údaje Obstarávateľovi do 3 dní od zakúpenia zľavového kupónu.

6.) Uzatvorenie zmluvy o sprostredkovaní zájazdu je možné výlučne vyššie uvedenými spôsobmi, ak nie je zo strany Obstarávateľa v jednotlivom prípade udelená výnimka.

7.) Na základe údajov poskytnutých Objednávateľovom CK ROYAL TRAVEL vyhotoví zmluvu o obstaraní zájazdu a zabezpečí doručenie zmluvy o obstaraní zájazdu alebo potvrdenie o uzatvorení zmluvy o obstaraní zájazdu Objednávateľovi v listinnej forme alebo na trvanlivom nosiči údajov.  Spolu s vyhotovením zmluvy o obstaraní zájazdu prípadne potvrdenia o uzavretí tejto zmluvy Obstarávateľ doručí Objednávateľovi faktúru na úhradu za objednané služby. Objednávateľ je povinný uhradiť kompletnú cenu fakturovaných služieb najneskôr do 45 dní pred začiatkom zájazdu. V prípade neuhradenia celej sumy faktúry za služby nie je Obstarávateľ povinný poskytnúť žiadne služby cestovného ruchu.Ak je začiatok zájazdu v skoršej lehote ako 45 dní je Objednávateľ povinný uhradiť faktúru za objednané služby ihneď pri uzavretí zmluvy o obstaraní zájazdu, ak nie je v zmluve o obstaraní zájazdu stanovené inak. Objednávateľ je povinný skontrolovať správnosť údajov uvedených na zmluve o zájazde ihneď po jej doručení zo strany CK ROYAL TRAVEL. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí v údajoch na zmluve o zájazde je Objednávateľ povinný ihneď kontaktovať CK ROYAL TRAVEL písomne na info@royaltravel.sk. Akákoľvek dodatočná zmena údajov na zmluve o zájazde povolená zo strany CK ROYAL TRAVEL je spoplatnená.

8.) Pokiaľ objednávateľ-tuzemec objednáva zájazd alebo služby pre objednávateľa-cudzozemca, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť už pri objednávaní zájazdu alebo služieb. Iní ako slovenskí štátni príslušníci zodpovedajú sami za splnenie všetkých potrebných náležitostí a podmienok, ktorými je poskytnutie zájazdu a čerpanie služieb v SR a v zahraničí pre nich podmienené.

9.) Katalóg alebo iná písomná forma ponuky alebo dopĺňajúcej informácie, tieto všeobecné zmluvné podmienky a Dôležité informácie platné pre zájazdy organizované CK ROYAL TRAVEL, tvoria súčasť Zmluvy o obstaraní zájazdu/Objednávky. Súčasťou zmluvy o zájazde sú všetky písomné doklady a informácie, ktoré cestujúci, alebo objednávateľ, od CK obdrží alebo na základe ktorých cestujúci, alebo objednávateľ, uzatvorí zmluvu, a to najmä formulár štandardných informácií pre zmluvy o zájazde, ponukový katalóg s cenníkom, tieto zmluvné podmienky, písomné pokyny - podrobnejšie informácie o zájazde, pobyte alebo objednaných službách, informácie obsiahnuté na webovom sídle
www.royaltravel.sk . Písomné doklady a informácie, ktoré poskytne cestujúcemu, alebo objednávateľovi, iná CK splnomocnená osoba alebo cestovná agentúra, ktorá sprostredkováva služby CK, nie sú súčasťou zmluvy o zájazde, ak sú v rozpore s popisom alebo s informáciami o zájazde v katalógu alebo v iných písomných dokladoch vydaných CK.
Obsah zmluvného vzťahu je určený katalógom, dodatočnými ponukami a CK zverejnenými informáciami na oficiálnej stránke www.royaltravel.sk. CK si vyhradzuje právo uviesť v špeciálnych písomných ponukách odlišné Podmienky a špecifikácie, ktoré majú prednosť pred týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami.

10.) Zmluvný vzťah je možné uzatvoriť  písomne prostredníctvom internetového sídla www.royaltravel.sk a e-mailom info@royaltravel.sk / objednavky@royaltravel.sk.

Vyhotovovanie audio-vizuálnych záznamov a fotografií zo strany CK počas zájazdu
CK vyhotovuje počas zájazdu audio-vizuálne záznamy a fotografie. V prípade, ak si neželáte byť ich súčasťou, je potrebné nás informovať pred zájazdom e-mailom alebo ústne priamo sprievodcu na zájazde a zároveň sa zdržať účasti pri vyhotovovaní takýchto materiálov.

. Na zmluvné vzťahy založené prostredníctvom telefónu, poštovej korešpondencie, elektronickej komunikácie, internetu, alebo iným spôsobom bez priameho kontaktu sa okrem týchto zmluvných podmienok vzťahujú aj platné Zmluvné podmienky CESTOVNEJ KANCELÁRIE ROYAL TRAVEL pre zmluvný vzťah uzavretý bez priameho kontaktu, ktoré sú záväznou súčasťou zmluvy o zájazde v prípade, že došlo k uzavretiu zmluvného vzťahu spôsobom definovaným v tomto bode.

III. Cenové a platobné podmienky

1) Cena zájazdov organizovaných CK ROYAL TRAVEL je zmluvnou cenou dohodnutou medzi CK ROYAL TRAVEL a Objednávateľom.  Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v zmluve o obstaraní zájazdu. CK ROYAL TRAVEL má právo na zaplatenie ceny zájazdu, ako aj sumy ďalších nákladov a nepovinných príplatkov pred poskytnutím služieb cestovného ruchu podľa zmluvy o obstaraní zájazdu, najneskôr do 45 dní pred začiatkom zájazdu, ak nie je v zmluve o obstaraní zájazdu uzavretej medzi Obstarávateľom a Objednávateľom alebo týchto všeobecných obchodných podmienkach uvedené inak. V prípade neuhradenia plnej sumy podľa predchádzajúcej vety je Obstarávateľ oprávnený zrušiť zájazd Objednávateľa, resp. neposkytnúť mu plnenie zmluvy.

2) CK ROYAL TRAVEL je pri vzniku zmluvného vzťahu oprávnená vyžadovať od Objednávateľa zálohu (preddavok) vo výške najmenej 50 % ceny zájazdu a ďalších služieb súvisiacich so zájazdom (ďalšie náklady a/alebo nepovinné príplatky). Zálohu (preddavok) je Objednávateľ povinný uhradiť v deň uzatvorenia zmluvy o zájazde. V prípade, že CK Royal Travel nebude evidovať úhradu zálohy do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy o obstaraní zájazdu, má právo pristúpiť k zrušeniu zájazdu. Záloha (preddavok) sa považuje za uhradený dňom pripísania jej plnej výšky na bankový účet Obstarávateľa uvedenú v platobných údajoch podľa zmluvy o obstaraní zájazdu, resp. potvrdení o uzavretí zmluvy o obstaraní zájazdu.

3.)Zvyšnú časť ceny zájazdu a ďalších služieb súvisiacich so zájazdom je Objednávateľ povinný uhradiť najneskôr 45 dní pred začiatkom zájazdu, pokiaľ nie je v zmluve o obstaraní zájazdu dohodnuté inak. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 45 dní pred začiatkom zájazdu je Objednávateľ povinný zaplatiť 100 % celkovej ceny zájazdu a doobjednaných služieb k zájazdu pri uzavretí zmluvy o obstaraní zájazdu.
V prípade uzavretia zmluvy o poistení v mene poisťovne, predmetom ktorej je cestovné poistenie objednávateľ povinný zaplatiť poistné v plnej výške pri uzavretí zmluvy o obstaraní zájazdu, ak nie je v zmluve o obstaraní zájazdu stanovené inak.

4.) V prípade nedodržania uvedených platobných podmienok je Obstarávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy o obstaraní zájazdu a požadovať od Objednávateľa úhradu storno poplatku (odstupného) stanoveného podľa týchto všeobecných zmluvných podmienok.

5.) V prípade odstúpenia od zmluvy o obstaraní zájazdu podľa vyššie uvedených ustanovení je Obstarávateľ oprávnený odrátať storno poplatok (odstupné) od zaplateného preddavku alebo zaplatenej ceny doposiaľ objednaných služieb cestovného ruchu.

6.) V prípade, ak zvýšenie ceny podľa predchádzajúceho odseku prekročí 8 % z celkovej ceny zájazdu alebo ak je Obstarávateľ nútený podstatne zmeniť niektorý zo základných znakov služieb cestovného ruchu alebo ak Obstarávateľ nemôže splniť osobitné požiadavky Objednávateľa s ktorými Obstarávateľ súhlasil a sú uvedené v zmluve o obstaraní zájazdu, Obstarávateľ Objednávateľovi navrhne zmenu zmluvy o zájazde a bezodkladne informuje Objednávateľa o: 

 • navrhovaných zmenách a ich vplyve na cenu zájazdu;
 • práve Objednávateľa navrhované zmeny prijať alebo odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného;
 • skutočnosti, že ak Objednávateľ neprijme v primeranej lehote navrhované zmeny zmluva o zájazde zanikne; a
 • cene náhradného zájazdu v rovnakej alebo vyššej kvalite v porovnaní s pôvodným zájazdom, ak je tento Objednávateľovi ponúknutý.

7.) V prípade, ak Objednávateľ odstúpi od zmluvy o zájazde podľa bodu 6 článku III. Týchto VOP je Obstarávateľ povinný vrátiť Objednávateľovi všetky platby uskutočnené Objednávateľom alebo v jeho mene, najneskôr do 14 dní.

8.) Obstarávateľ je oprávnený jednostranne zmeniť iné podmienky zmluvy o zájazde, iba v prípade ak si túto možnosť Obstarávateľ vyhradil v zmluve o obstaraní zájazdu, zmena je zanedbateľná a Obstarávateľ informuje Objednávateľa o zmene jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči (elektronicky).

9.) Potvrdením zmluvného vzťahu objednávateľ dosvedčuje, že do zmluvného vzťahu vstupuje dobrovoľne a súčasne sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú sumu za objednanú službu, resp. kombináciu služieb cestovného ruchu. V prípade, že objednávateľ uzatvára Zmluvu v prospech ďalších objednávateľov zájazdu uvedených na Zmluve, potvrdzuje podpisom Zmluvy, že disponuje písomným splnomocnením ostatných objednávateľov konať v ich mene a súhlasom na uzatvorenie Zmluvy/Objednávky a poskytnutie ich osobných údajov CK. Ďalej sa objednávateľ aj v mene týchto osôb zaväzuje za splnenie záväzkov voči CK a súčasne sa zaväzuje bezodkladne odovzdať ostatným objednávateľom zájazdu informácie určené CK pre objednávateľov zájazdu. Súčasťou zmluvného vzťahu sa stávajú len tie služby, ktoré sú dohodnuté písomne. Zaplatenie zálohy, resp. celej ceny zájazdu je objednávateľ povinný v prípade potreby na výzvu CK preukázateľným spôsobom doložiť.

10.) Právo účasti na zájazde, resp. poskytnutie zabezpečovanej služby, vzniká objednávateľovi zaplatením dohodnutej ceny zájazdu, resp. zabezpečovanej služby v plnej výške a splnením ostatných deklarovaných podmienok poskytnutia zájazdu, resp. služieb. Platným dokladom pre nástup objednávateľa na zájazd, resp. čerpanie služieb je platná Zmluva a doklad o zaplatení celkovej ceny zájazdu, resp. zabezpečovaných služieb.

IV. Práva a povinnosti CK ROYAL TRAVEL

1.) CK ROYAL TRAVEL je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde poskytnúť Objednávateľovi informácie o:

 1. základných znakoch zájazdu, resp. jednotlivých služieb cestovného ruchu, ktorými sú:
 1. cieľové miesto alebo miesta, trasa cesty, termín začatia a skončenia zájazdu, dĺžka pobytu aj s dátumami a ak ide o zájazd, ktorého súčasťou je ubytovanie, aj počet nocí, počas ktorých je poskytnuté ubytovanie,
 2. druh a kategória dopravného prostriedku, trieda a dopravné spojenia, čas odchodu a návratu, a ak ešte nie je určený presný čas, približný čas odchodu a návratu a predpokladané miesta a trvanie zastávok,
 3. názov, poloha, kategória, trieda, vybavenosť a základné charakteristické znaky ubytovacieho zariadenia; pri triede ubytovacieho zariadenia sa uvádza aj informácia o krajine, podľa ktorej je ubytovacie zariadenie klasifikované,
 4. spôsob, rozsah a forma stravovania,
 5. program v mieste pobytu, výlety, exkurzie alebo iné služby zahrnuté v celkovej cene zájazdu,
 6. informácia, či sa niektoré zo služieb cestovného ruchu poskytnú cestujúcemu  v rámci skupiny a ak je to možné, informácia o približnej veľkosti skupiny, ak to nie je zrejmé z kontextu,
 7. informácia o cudzom jazyku, ak je iná služba cestovného poskytovaná v cudzom jazyku,
 8. informácia o všeobecnej vhodnosti cesty pre osoby so zníženou pohyblivosťou a na žiadosť cestujúceho aj presné informácie o vhodnosti cesty, s prihliadnutím na potreby cestujúceho,
 1. názve alebo obchodnom mene, sídle, telefónnom kontakte a adrese elektronickej pošty CK ROYAL TRAVEL,
 2. celkovej cene zájazdu vrátane daní, všetkých nákladov a poplatkov, alebo ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť pred uzatvorením zmluvy o zájazde, upozornenie o druhoch dodatočných nákladov, ktoré ešte môžu byť zahrnuté do celkovej ceny zájazdu,
 3. platobných podmienkach, vrátane povinnosti Objednávateľa zaplatiť zálohu a jej výšku, platobných podmienkach pre zaplatenie zvyšnej časti ceny, alebo o povinnosti poskytnúť na žiadosť inú finančnú zábezpeku a o podmienkach, ktoré sa na ňu vzťahujú,
 4. podmienke dosiahnutia minimálneho počtu cestujúcich  pre realizáciu zájazdu a lehote v ktorej musí byť Objednávateľ písomne informovaný o odstúpení od zmluvy o zájazde z dôvodu nedosiahnutia minimálneho počtu cestujúcich,
 5. všeobecných údajoch, ktoré týkajú pasových požiadaviek a vízových požiadaviek, vrátane predpokladanej lehoty na vydanie víz a o zdravotných požiadavkách v cieľovom mieste,
 6. práve Objednávateľa odstúpiť od zmluvy o obstaraní zájazdu kedykoľvek pred začatím zájazdu súčasne so zaplatením odstupného dohodnutého v zmluve o zájazde alebo odstupného, ak sa uplatní podľa týchto všeobecných obchodných podmienok alebo zmluvy o obstaraní zájazdu,
 7. poistení pre prípad krytia nákladov spojených s odstúpením od zmluvy o obstaraní zájazdu zo strany Objednávateľa alebo iných nákladov, ktoré môžu vzniknúť Objednávateľovi najmä v prípade nehody, ochorenia alebo smrti.

2.) CK ROYAL TRAVEL je povinná pred uzatvorením zmluvy o obstaraní zájazdu alebo pred zaslaním ponuky, ktorej prijatie môže viesť k uzatvoreniu zmluvy o obstaraní zájazdu poskytnúť informácie o ochrane pre prípad úpadku CK ROYAL TRAVEL.

3.) CK ROYAL TRAVEL nie je povinná poskytnúť Objednávateľovi plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených. služieb.

4.) CK ROYAL TRAVEL je povinná v dostatočnom časovom predstihu pred začatím zájazdu poskytnúť Objednávateľovi potvrdenia, poukážky, cestovné lístky, vstupenky, informácie o plánovaných časoch odchodu alebo o termíne na odbavenie, ako aj plánovaných časoch zastávok, dopravných spojení a príchodu na cieľové miesto alebo miesta.

5.) Vyššie uvedené informácie CK ROYAL TRAVEL zasiela na e-mailovú adresu uvedenú Objednávateľom pri uzatvorení zmluvy o obstaraní zájazdu. V prípade, ak Objednávateľ neeviduje doručenie informácií podľa čl. IV ods. 4 týchto VOP (tzv. pokyny k zájazdu), napr. z dôvodu nesprávneho uvedenia e-mailovej adresy, zaradenia správy obsahujúcej tieto informácie do nevyžiadanej pošty a podobne, je Objednávateľ do pracovných 7 dní pred začatím zájazdu povinný písomne kontaktovať CK ROYAL TRAVEL so žiadosťou o ich zaslanie.

6.) CK ROYAL TRAVEL má právo na odstúpenie od zmluvy o obstaraní zájazdu s Objednávateľom pred začatím zájazdu a tým mu odoprieť poskytnutie objednaných služieb cestovného ruchu čiastočne  alebo celom rozsahu bez udania dôvodu. V prípade takéhoto odstúpenia zo zmluvy o obstaraní zájazdu zo strany CK ROYAL TRAVEL je CK ROYAL TRAVEL povinná uhradiť Objednávateľovi škodu spôsobenú odstúpením od zmluvy o obstaraní zájazdu.

7.) CK ROYAL TRAVEL môže pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o obstaraní zájazdu bez povinnosti nahradiť Objednávateľovi škodu spôsobenú týmto odstúpením, výlučne ak:

 1. počet účastníkov zájazdu je nižší ako minimálny počet účastníkov požadovaný podľa zmluvy o obstaraní zájazdu alebo ods. VI písm. b) všeobecných obchodných podmienok  a CK ROYAL TRAVEL od zmluvy o obstaraní zájazdu odstúpi v lehote určenej v zmluve o zájazde,  najneskôr však:
 1. 20 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá dlhšie ako 6 dní,
 2. 7 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 dní do 6 dní,
 3. 48 hodín pred začatím zájazdu, ak ide o cesty, ktoré trvajú menej ako 2 dni,
  alebo neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti bránia CK ROYAL TRAVEL plniť zmluvu o zájazde a CK ROYAL TRAVEL oznámi Objednávateľovi odstúpenie od zmluvy o obstaraní zájazdu bezodkladne pred začatím zájazdu.

8.)Pri odstúpení od zmluvy o obstaraní zájazdu podľa vyššie uvedených ustanovení je CK ROYAL TRAVEL povinná vrátiť Objednávateľovi všetky platby, ktoré od neho alebo v jeho mene prijala na základe zmluvy o obstaraní zájazdu alebo v súvislosti s ňou bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o obstaraní zájazdu alebo odstúpenia CK ROYAL TRAVEL od zmluvy o obstaraní zájazdu.

10.) a) CK ROYAL TRAVEL je oprávnená vypovedať zmluvu o obstaraní zájazdu počas trvania zájazdu pokiaľ Objednávateľ svojim správaním a konaním znemožňuje realizáciu zájazdu podľa vopred dohodnutých podmienok alebo ohrozuje bezpečnosť ostatných účastníkov zájazdu. Výpoveď zo zmluvy je účinná momentom oznámenia výpovede zo zmluvy o obstaraní zájazdu osobou oprávnenou konať v mene CK ROYAL TRAVEL. V prípade, výpovede zo zmluvy o obstaraní zájazdu, vzniká CK ROYAL TRAVEL právo na náhradu škody spôsobenej Objednávateľom v súvislosti s jeho protiprávnym konaním. Objednávateľ v takýchto prípadoch nemá nárok na náhradu neposkytnutých resp. nečerpaných služieb.

b) Na zájazde sa výslovne zakazuje účasť osôb, ktoré sú držiteľmi oprávnenia sprievodcu cestovného ruchu. V prípade zistenia porušenia uvedeného si CK vyhradzuje právo okamžite túto osobu vylúčiť zo zájazdu bez nároku na náhradu neposkytnutých resp. nečerpaných služieb. a započítať storno poplatok podľa bodu 7.
c) Zákaz vyhotovovať audio-vizuálne materiály počas výkladu sprievodcu cestovného ruchu – ochrana know-how. Výslovne sa zakazuje vyhotovovať audio-vizuálny materiál počas výkladu sprievodcu (zvukový záznam a obrazový záznam). V prípade porušenia uvedeného môže byť cestujúci okamžite vylúčený zo zájazdu bez nároku na náhradu neposkytnutých resp. nečerpaných služieb.

11.) CK ROYAL TRAVEL má právo odstúpiť od zmluvy v lehote troch pracovných dní, v prípade prijatia elektronickej objednávky prostredníctvom online systému, ak z technických príčin, ktoré nie je možné dopredu predvídať a neboli spôsobené CK ROYAL TRAVEL prijala objednávku, ktorú by za iných okolností odmietla prijať (napríklad v prípade  viacerých elektronických objednávok v krátkom časovom úseku, pri predaji posledných voľných miest zájazdu). CK ROYAL TRAVEL rovnako nezodpovedá za chyby pri rezervácii (objednávke) spôsobené Objednávateľom alebo neodvrátiteľnými a mimoriadnymi okolnosťami.

12.) CK ROYAL TRAVEL má právo na zmenu termínu zájazdu prípadné úplné zrušenie termínu zájazdu, ak sa nenazbiera dostatočný počet osôb na jeho realizáciu podľa podmienok uvedených v týchto všeobecných obchodných podmienkach alebo podmienok uvedených v zmluve o obstaraní zájazdu.

13.) CK ROYAL TRAVEL má právo na zmenu hotela, autobusu alebo iných okolností zájazdu za také, ktoré sú najmenej na rovnakej úrovni (rovnaký štandard) ako už služby cestovného ruchu dohodnuté v zmluve o obstaraní zájazdu.

14.) CK ROYAL TRAVEL si vyhradzuje právo zrušiť alebo zmeniť nástupné miesta k zájazdom, pokiaľ počet účastníkov platiacich za nástupné miesto je menší ako vopred stanovený počet účastníkov. Nástupné miesta k zájazdom sú doplnkovou službou, ktorej zrušenie neoprávňuje Objednávateľa k zrušeniu zájazdu bez uhradenia storno poplatku (odstupného).

15.) CK ROYAL TRAVEL si vyhradzuje právo nevrátiť zrealizovanú platbu za zájazd, ak sa Objednávateľ) nezúčastnil zájazdu napr. v dôsledku chybne udaných údajov v zmluve o obstaraní zájazdu, ktoré Objednávateľ uviedol, pokiaľ sa nedostavil na zájazd v určený termín a miesto odchodu podľa pokynov CK ROYAL TRAVEL, alebo ak bol vrátený z colného pásma pre nedodržanie, prípadne porušenie pasových, colných, devízových a iných predpisov.

16.) CK ROYAL TRAVEL si vyhradzuje právo v prípade zrušenia leteckého spojenia zo strany dopravcu menej ako 14 dní pred plánovaným odletom zrušiť zájazd a použiť odškodnenie vyplývajúce z nariadenia 261/2004 Európskej únie na pokrytie nevratných nákladov spojených so službami cestovného ruchu a to najmä na náklady spojené s ubytovaním a dopravou na zájazde. Cestujúci (objednávateľ) uzatvoril s cestovnou kanceláriou zmluvu o zájazde, ktorá je kombináciou najmenej dvoch rôznych služieb cestovného ruchu. Z uvedeného dôvodu nie je prípustné selektívne uplatňovanie odškodnenia zo strany cestujúceho a ponechanie zodpovednosti za ostatné náklady spojené so zabezpečením zájazdu na strane cestovnej kancelárie. V prípade, ak vznikli cestujúcemu náklady spojené s takýmto zrušením vo forme dopravy na letisko a pod. je povinný zaslať kópiu účtov na info@royaltravel.sk do 3 dní od zrušenia zájazdu. Právo na vrátenie všetkých platieb uskutočnených cestujúcich alebo v jeho mene za zájazd do 14 dní od zrušenia zájazdu týmto nie je dotknuté.

V. Práva a povinnosti Objednávateľa (Cestujúceho)

1.) Objednávateľ má právo:

a) na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb cestovného ruchu
b) na ochranu osobných údajov, ktoré v súvislosti so zájazdom poskytol CK ROYAL TRAVEL, za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi, zmluvou o obstaraní zájazdu a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami,
c) požadovať od CK ROYAL TRAVEL informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb cestovného ruchu,
d) odstúpiť od zmluvy o obstaraní zájazdu kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb podľa článku VII. týchto Všeobecných podmienok za podmienky uhradenia vypočítanej zmluvnej pokuty (odstupného)
e) na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s článkom VIII. týchto Všeobecných podmienok
f) právo na získanie všetkých predzmluvných informácií súvisiacich s poskytnutím služieb cestovného ruchu.
Takéto ďalšie podrobné informácie budú Objednávateľovi zaslané zo strany CK ROYAL TRAVEL e-mailom na adresu uvedenú Objednávateľom v zmluve o obstaraní zájazdu, a/alebo na adresu uvedenú pri uskutočnení rezervácie zájazdu.
h) postúpiť zmluvu o obstaraní zájazdu na tretiu osobu alebo zmeniť cestujúceho v zmluve o zájazde najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu, ak sa Zmluvné strany nedohodli na kratšej lehote. Objednávateľ je povinný uhradiť náklady súvisiace s takýmto postúpením (napr. poplatky dopravcov za zmenu cestujúceho). Pôvodný objednávateľ alebo cestujúci a nový objednávateľ alebo cestujúci spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie zvyšku ceny zájazdu a všetkých poplatkov, príplatkov a iných nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti s postúpením zmluvy alebo so zmenou cestujúceho a o ktorých ich cestovná kancelária informuje. Oznámenie o postúpení zmluvy na nového objednávateľa alebo zmene cestujúceho musí byť doručené písomnou formou na trvanlivom nosiči, obsahovať kompletné osobné údaje nového objednávateľa alebo cestujúceho v rozsahu ako pri pôvodnom objednávateľovi alebo cestujúcom. V oznámení musí byť taktiež uvedené, ktorý z pôvodných cestujúcich má byť nahradený. V prípade postúpenia zmluvy aj súhlas nového objednávateľa s postúpením zmluvy na jeho osobu. Dňom doručenia takéhoto oznámenia sa osoba uvedená v oznámení stáva novým cestujúcim, v prípade postúpenia zmluvy novým objednávateľom.

2.) Objednávateľ má povinnosť:

a) poskytnúť CK ROYAL TRAVEL potrebnú súčinnosť, ktorá je potrebná pre riadne zabezpečenie a poskytnutie služieb, predovšetkým pravdivo a úplne vyplniť požadované údaje v zmluve o obstaraní zájazdu a predložiť ďalšie potrebné doklady podľa požiadaviek CK ROYAL TRAVEL
b) zaplatiť cenu zájazdu v súlade so zmluvou o obstaraní zájazdu a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
c) nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov, ktorí sú samostatne povinní overiť a  tranzitné resp. vstupné víza na cestu do a pobyt v mieste určenia najneskôr pri rezervácii zájazdu,
d) bez zbytočného odkladu oznamovať CK ROYAL TRAVEL svoje stanovisko k prípadným návrhom zmien v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb (najmä postúpenie zájazdu) do 24 hodín od oznámenia novej výšky nákladov podľa týchto VOP zo strany CK ROYAL TRAVEL a týmto novú cenu akceptovať alebo odmietnuť, v prípade ak Objednávateľ novú cenu zájazdu písomne nepotvrdí na adresu CK ROYAL TRAVEL do 24 hodín od jej zaslania na zmeny v podmienkach a obsahu služieb sa neprihliada.
e) prevziať od CK ROYAL TRAVEL doklady potrebné k čerpaniu služieb cestovného ruchu a riadne ich skontrolovať pred začatím zájazdu, prípadné nezrovnalosti je Objednávateľ povinný oznámiť CK ROYAL TRAVEL bezodkladne telefonicky alebo e-mailom na adresu CK ROYAL TRAVEL;
f) dostaviť sa v stanovenom termíne na určené miesto. V prípade omeškania sa z vlastnej viny na čerpanie dohodnutých služieb, je Objednávateľ povinný dopraviť sa na vlastné náklady a zodpovednosť na miesto zodpovedajúce časovému harmonogramu dohodnutých služieb bez nároku na vrátenie sumy zodpovedajúcej nečerpaným službám z dôvodov na strane Objednávateľa
g) mať pri sebe platný cestovný doklad uvedený v zmluve o obstaraní zájazdu, prípadne vízum (pokiaľ je vyžadované), dodržiavať colné a pasové predpisy krajín, do ktorých cestuje. Platným cestovným dokladom sa pre účely týchto VOP rozumie cestovný doklad, ktorý bude v platnosti v lehote 6 mesiacov po návrate zo zájazdu. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto ustanovení, znáša Objednávateľ alebo jednotlivý účastníci Objednávateľovho zájazdu,
h) splniť očkovacie, príp. ďalšie zdravotné formality stanovené medzinárodnými zdravotníckymi predpismi (pokiaľ sú vyžadované) ,
i) riadiť sa pokynmi sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu CK ROYAL TRAVEL a dodržiavať stanovený program, platné predpisy navštívenej krajiny, miesta i ubytovacieho objektu, a to najmä ubytovací poriadok a prepravný poriadok
j) počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných cestujúcich, zákazníkov, dodávateľov služieb alebo CK ROYAL TRAVEL
k) uhradiť prípadnú škodu, ktorú spôsobil v ubytovacom zariadení alebo v dopravnom prostriedku počas trvania zájazdu
l) bezodkladne nahlásiť zmenu osobných údajov uvedených v zmluve o obstaraní zájazdu, a to najmä údajov uvedených v cestovnom doklade, kontaktnej adresy, telefonického alebo iného kontaktu pre účely naplnenia zmluvných záväzkov. Objednávateľ berie na vedomie, že náklady vzniknuté s porušením uvedenej povinnosti znáša v plnom rozsahu.
m) oboznámiť všetkých účastníkov zájazdu Objednávateľa so všeobecnými obchodnými podmienkami, informáciami a inštrukciami poskytnutými zo strany CK ROYAL TRAVEL,
n) poskytnúť CK ROYAL TRAVEL úplný menný zoznam účastníkov zájazdu Objednávateľa so všetkými požadovanými údajmi.
o) V prípadoch, že účastník zájazdu obmedzuje z akéhokoľvek dôvodu, počas trvania zájazdu svojim nevhodným alebo všeobecne akceptovaným pravidlám odporujúcim konaním CK ako organizátora zájazdu, jeho zástupcov, zmluvných partnerov alebo iných účastníkov zájazdu (hrubým, nekultúrnym či hlučným správaním, nadmerným použitím alkoholu, omamných látok a pod.), porušuje pokyny CK, narúša plynulý časový priebeh zájazdu či poškodzuje cudzí majetok, je takéto konanie pokladané za podstatné porušenie podmienok Zmluvy a súčasne za poškodzovanie ostatných účastníkov zájazdu a zástupca CK je oprávnený vyvodiť voči nemu postih, spočívajúci v neposkytnutí ďalších služieb počas zájazdu, alebo aj vylúčenie prepravy, prípadne aj z celého zájazdu bez náhrady, či akéhokoľvek nároku na odškodnenie vylúčeného objednávateľa za nevyužité služby.
p) 
V prípade požiadavky zo strany CK Royal Travel je cestujúci povinný poskytnúť plnú moc overenú notárom na zastupovanie voči leteckej spoločnosti Ryanair Ltd., Wizz Air za účelom vymáhania pohľadávok spojených s leteckou dopravou. CK Royal Travel sa zaväzuje uhradiť cestujúcemu náklady na notárske overene.
r) V prípade požiadavky zo strany CK Royal Travel je cestujúci povinný poskytnúť fotokópiu (scan) občianskeho preukazu pre potreby leteckej spoločnosti. Fotokópiu občianskeho preukazu sa cestovná kancelária zaväzuje zlikvidovať ihneď po odovzdaní leteckej spoločnosti. Viac informácii o nakladaní s vašimi osobnými údajmi nájdete na: pre spoločnosť Ryanair Ltd.: https://www.ryanair.com/gb/en/corporate/privacy-policy , pre spoločnosť Wizz Air: https://wizzair.com/en-gb/privacy-and-personal-data-protection-notice 

r) Bazény - pokiaľ je súčasťou služieb poskytovaných na základe zmluvy o zájazde ubytovanie v hoteli s bazénom, je nutné zohľadniť bežne uplatňovanú prax určitého časového obmedzenia využívania bazénu s ohľadom na ich údržbu a čistenie. Stanovenie časového rozmedzia využívania bazénu či jeho vyhrievania je plne v kompetencii správy ubytovacieho zariadenia. Klimatizácia/kúrenie - v prípade že je klimatizácia/kúrenie v hoteli ovládané centrálne, je konkrétne určenie časového rozmedzia fungovania klimatizácie/kúrenia plne v kompetencii správy ubytovacieho zariadenia. Internet/WiFi pripojenie - cestovná kancelária  nezodpovedá za prípadné výpadky internetového či WiFi pripojenia spôsobené technickými problémami či počtom aktuálne pripojených užívateľov a pod. Hmyz - vzhľadom ku konkrétnym klimatickým podmienkam v daných oblastiach a s tým spojenou existenciou rozličnej fauny, je logickým dôsledkom výskyt hmyzu aj v priestoroch ubytovacích zariadení. Napriek intenzívnej snahe ubytovateľov, nie je možné vylúčiť prítomnosť hmyzu v priestoroch izby. Problém je vždy nutné riešiť okamžite po zistení aktuálneho výskytu. Následne po skončení zájazdu je eventualita nápravy i akejkoľvek hypotetickej náhrady vylúčená.  

VI. Zmeny dohodnutých podmienok

1). Pred začiatkom čerpania služieb:

a) Pokiaľ nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú CK  ROYAL TRAVEL poskytnúť zájazd alebo služby podľa uzatvorenej zmluvy je CK ROYAL TRAVEL povinná zabezpečiť ich zmenu alebo ich zrušiť, pričom je povinná tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu objednávateľovi písomne oznámiť. Pokiaľ navrhovaná zmena zmluvy o obstaraní zájazdu vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa táto cena v návrhu uviesť. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou zmluvy súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi a to bez zaplatenia zmluvných pokút. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť CK ROYAL TRAVEL, a to v lehote ktorú CK ROYAL TRAVEL určila v návrhu zmeny zmluvy o obstaraní zájazdu

b) CK ROYAL TRAVEL vyhradzuje právo zrušiť zájazd alebo služby v prípade, že nebude prihlásený minimálny počet účastníkov zájazdu. Minimálny počet účastníkov pre všetky zájazdy realizované autobusovou dopravou je stanovený na 30 účastníkov a pre zájazdy realizované leteckou dopravou na 15 účastníkov ak nie je dohodnuté inak. O tejto skutočnosti je povinná CK ROYAL TRAVEL zaslať Objednávateľovi písomné oznámenie najneskôr 20 dní pred začatím zájazdu alebo začiatkom čerpania služieb, ak ide o cestu, ktorá trvá dlhšie ako 6 dní, 7 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 dní do 6 dní alebo 48 hodín pred začatím zájazdu, ak ide o cesty, ktoré trvajú menej ako 2 dni.

c) CK ROYAL TRAVEL si vyhradzuje právo zrušiť zájazd alebo služby v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné ani pri vynaložení všetkého úsilia zabrániť, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností, ako sú prírodné katastrofy, vojnové konflikty či politické nepokoje.

d) Objednávateľ  berie na vedomie že CK ROYAL TRAVEL nevie ovplyvniť prípadné meškanie alebo zrušenie letu leteckým dopravcom a upozorňuje na možnosť ich vzniku z technických a prevádzkových dôvodov, z dôvodu nepriaznivého počasia, poprípade z dôvodu preplnenia vzdušných koridorov. Objednávateľ rovnako berie na vedomie, že pri plánovaní prípojov, dovolenky, obchodných termínov, a pod. aj možnosť výrazného omeškania dopravných prostriedkov. Uvedené sa vzťahuje na všetky dopravné prostriedky (autá, autobusy, vlaky, lode, a iné). CK ROYAL TRAVEL v tejto súvislosti nenesie žiadnu zodpovednosť za následky zmenených služieb alebo programu z dôvodov podľa predchádzajúcej vety  alebo z dôvodu meškania dopravného prostriedku spôsobeného technickými poruchami, počasím, dopravnou situáciou, štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými zo strany CK ROYAL TRAVEL. Objednávateľ berie na vedomie, že pre účely uplatnenia práv Objednávateľa v súvislosti s meškaním alebo zrušením letu, prípade straty alebo poškodenie batožiny je nevyhnutné zabezpečenie príslušných potvrdení od dopravcu, prípadne personálu letiska, nakoľko sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o leteckej doprave.

e) Objednávateľ berie na vedomie, že prvý a posledný deň zájazdu služí najmä na ubytovanie a dopravu. Program zájazdu sa prvý a posledný deň prispôsobuje a podriaďuje letovému poriadku a letovým časom, ktoré sa môžu meniť zo strany leteckého dopravcu a CK Royal Travel nevie takéto zmeny ovplyvniť. Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade zmeny letových časov, ktoré ovplyvnia program prvého a posledného dňa zájazdu nemá nárok na náhradu škody ani inú kompenzáciu za nezrealizovanú časť programu zájazdu.

f) Objednávateľ berie na vedomie, že CK Royal Travel nezodpovedá za otváracie hodiny, ceny vstupeniek , atrakcií, múzeí, prevádzkovateľov kultúrnych pamiatok a dopravcov. CK Royal Travel nenesie zodpovednosť v prípade, že nie je možné absolvovať časť programu zájazdu z dôvodov zmien stojacich na strane prevádzkovateľov kultúrnych pamiatok a dopravcov. 

g) Po uzatvorení zmluvy o zájazde nie je možná žiadna zmena osobných údajov cestujúcich uvedených v zmluve o zájazde (účastníkov zájazdu): meno, priezvisko, dátum  narodenia.

h) Zmena čísla alebo platnosti cestovného dokladu (cestovný pas alebo občiansky preukaz) cestujúcich (účastníkov zájazdu) je možná najneskôr 20 dní pred odjazdom.

i) Zmena cestujúceho (účastníka zájazdu) je možná len prostredníctvom zakúpenia novej letenky najneskôr 7 dní pred odjazdom. Splatnosť zmeny cestujúceho je 7 dní pred odjazdom.

j) Objednávateľ nemá nárok na vrátenie platieb za služby, ktoré v rámci zájazdu nečerpal vlastnou vinou a ak sa nezúčastní na zájazde v dôsledku toho, že v zmluve o obstarávaní zájazdu uviedol nesprávne alebo nepravdivé údaje alebo ak sa nedostaví v určený deň a hodinu na miesto odchodu zájazdu.
Objednávateľ  berie na vedomie, že pri službách, súčasťou ktorých je ubytovanie, je prvý a posledný deň určený predovšetkým na prepravu a transfer, a preto reklamácie z dôvodu skrátenia dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu sa považujú za neopodstatnené.

2.) Počas čerpania služieb:

a) CK ROYAL TRAVEL si vyhradzuje právo operatívnej zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností, ktoré CK ROYAL TRAVEL nemá možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné pôvodný program zájazdu a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je CK ROYAL TRAVEL povinná:

• zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni (napr. náhradné ubytovanie v hoteli rovnakej, resp. vyššej kategórie) sú všetky ďalšie nároky objednávateľa vylúčené, alebo

• vrátiť Objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby, alebo

• poskytnúť Objednávateľovi zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie, alebo

• poskytnúť Objednávateľovi bezodkladne pomoc.

b) CK ROYAL TRAVEL nenesie zodpovednosť za následky zmenených alebo neposkytnutých služieb alebo programu, zapríčinených udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností (napr. z dôvodu meškania dopravného prostriedku, spôsobeného technickými poruchami, počasím, dopravnou situáciou, rozhodnutím dopravcu, štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými zo strany CK ROYAL TRAVEL).

c)  na základe individuálnej žiadosti Objednávateľa je CK ROYAL TRAVEL schopná, ak je to možné, uskutočniť, zmenu služieb zájazdu alebo zmenu termínu zájazdu za dohodnutý administratívny poplatok vo výške 10 EUR/ osoba. Administratívny poplatok nezahŕňa náklady súvisiace so zmenou objednávky Objednávateľa a Objednávateľ sa požiadaním o vykonanie zmeny zaväzuje okrem dohodnutého administratívneho poplatky zaplatiť aj všetky súvisiace náklady, ktoré vzniknú v dôsledku zmeny objednávky (administratívne poplatky iných poskytovateľov služieb, napr. poplatky za vykonanie zmien v rezervácii dopravcov, hotelov, konzulárnych a vízových oddelení, a pod.). Týmto nie je dotknuté oprávnenie Objednávateľa postúpiť zmluvu o obstaraní zájazdu podľa týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušných právnych predpisov. Administratívny poplatok vzťahujúci sa na podanie takejto žiadosti je splatný pri jej podaní CK ROYAL TRAVEL 

Poplatky za zmeny na žiadosť Objednávateľa a zmluvné pokuty za odstúpenie od zmluvy sú splatné ihneď. Poplatky za zmeny na žiadosť Objednávateľa sú splatné po podaní takejto žiadosti a schválení zmien zo strany CK ROYAL TRAVEL.

3.) Osobitné prípady zmeny podmienok

a) Ak v dôsledku neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností nie je možné zabezpečiť návrat Objednávateľa podľa zmluvy o obstaraní zájazdu, CK ROYAL TRAVEL uhrádza náklady na potrebné ubytovanie, ak je to možné rovnakej kategórie a triedy, v trvaní najviac troch nocí na jedného cestujúceho Objednávateľa. Ak sú v osobitných predpisoch o právach cestujúcich pre príslušné dopravné prostriedky na návrat cestujúceho ustanovené dlhšie lehoty, uplatňujú sa tieto dlhšie lehoty.

b) Obmedzenie nákladov na ubytovanie sa nevzťahuje na osoby so zníženou pohyblivosťou a osoby, ktoré ich sprevádzajú, tehotné ženy, maloletých bez sprievodu alebo osoby, ktoré potrebujú osobitnú lekársku starostlivosť, ak bola CK ROYAL TRAVEL o ich osobitných potrebách informovaná najmenej 48 hodín  zájazdu.

VII. Odstúpenie od zmluvy Objednávateľom a storno poplatky (odstupné)

1.) Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy o obstaraní zájazdu pred začiatkom čerpania služieb:

 1. kedykoľvek bez udania dôvodu,
 2. v prípade ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu do cieľového miesta,
 3. z dôvodov vážneho porušenia povinností CK ROYAL TRAVEL vyplývajúcich zo zmluvy o obstaraní zájazdu.

Objednávateľ má právo namiesto uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy podľa písm. b) akceptovať ponuku CK ROYAL TRAVEL na zabezpečenie zájazdu z iného miesta zájazdu, prípadne zabezpečenie zájazdu v iný termín zájazdu. Výška ceny zájazdu a ďalšie podmienky zájazdu v zmysle upravenej ponuky sú predmetom dohody medzi CK ROYAL TRAVEL a Objednávateľom.

2.) Oznámenie o odstúpení od zmluvy o obstaraní zájazdu je Objednávateľ povinný doručiť CK ROYAL TRAVEL v písomnej forme, pričom deň kedy bolo toto písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy CK ROYAL TRAVEL doručené, je rozhodujúci pre určenie výšky storno poplatku podľa čl. VII ods. 3 týchto všeobecných obchodných podmienok

3.) Cestujúci má právo kedykoľvek pred začatím zájazdu od zmluvy o zájazde odstúpiť podľa čl. VII ods. 1 a. Pre tento prípad si zmluvné strany dohodli odstupné, ktorého výška zohľadňuje čas odstúpenia od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu, predpokladané zníženie nákladov v dôsledku neposkytnutia služieb cestovného ruchu tvoriacich zájazd cestujúcemu a predpokladaný príjem z náhradného predaja služieb cestovného ruchu. Výška odstupného (uvádzané čiastky platia pre 1 osobu bez rozdielu veku). V prípade, ak dôjde k odstúpeniu zo zmluvy o obstaraní zájazdu z dôvodu podľa čl. VII ods. 1 a. , je Objednávateľ povinný zaplatiť CK ROYAL TRAVEL storno poplatok (odstupné). Uvedené platí aj v prípade, ak CK ROYAL TRAVEL odstúpi od zmluvy o obstaraní zájazdu z dôvodu porušenia povinností Objednávateľom. Výška storno poplatku a zmluvnej pokuty sa určuje podľa počtu dní pred nástupom na zájazd alebo počtom dní pred čerpaním služieb, a to nasledovne:

 • v prípade odstúpenia od zmluvy o obstaraní zájazdu do 46 dní pred začatím zájazdu je výška storno poplatku (odstupného) vo výške skutočných nákladov súvisiacich s takýmto odstúpením, najmenej však vo výške 45 % z ceny objednaných služieb cestovného ruchu.
 • v prípade odstúpenia od zmluvy o obstaraní zájazdu v lehote 45-35 dní pred začatím zájazdu je výška storno poplatku (odstupného) vo výške skutočných nákladov súvisiacich s takýmto odstúpením, najmenej však vo výške 65 % ceny objednaných služieb cestovného ruchu.
 • v prípade odstúpenia od zmluvy o obstaraní zájazdu v lehote 34-24 dní pred začatím zájazdu je výška storno poplatku (odstupného) vo výške skutočných nákladov súvisiacich s takýmto odstúpením, najmenej však vo výške 75 % ceny objednaných služieb cestovného ruchu.
 • v prípade odstúpenia od zmluvy o obstaraní zájazdu v lehote 23-15 dní pred začatím zájazdu je výška storno poplatku (odstupného) vo výške skutočných nákladov súvisiacich s takýmto odstúpením, najmenej však vo výške 90 % ceny objednaných služieb cestovného ruchu.
 • v prípade odstúpenia od zmluvy o obstaraní zájazdu v lehote kratšej ako 15 dní pred začatím zájazdu je výška storno poplatku (odstupného) vo výške skutočných nákladov súvisiacich s takýmto odstúpením, najmenej však vo výške 100 % ceny objednaných služieb cestovného ruchu.
   
 • V prípade odstúpenia od zmluvy o zájazde zo strany objednávateľa podľa VII. Odstúpenie od zmluvy Objednávateľom a storno poplatky (odstupné) bod 1. písmeno a) "bez udania dôvodu" je objednávateľ povinný zaslať vyplnený a podpísaný formulár o odstúpení od zmluvy o zájazde v deň odstúpenia od zmluvy na e-mail: info@royaltravel.sk . Formulár odstúpenia od zmluvy: https://www.royaltravel.sk/media/Odst%C3%BApenie%20od%20zmluvy.pdf
 • Nárok na náhradu škody, prevyšujúcej výšku uhradeného stornopoplatku, ktorá vznikla CK odstúpením od Zmluvy nie je uhradením stornopoplatku dotknutá. Uhradené poistné za sprostredkovanie komplexného cestovného poistenia CK sa nezapočítava do základu pre výpočet stornopoplatku a objednávateľ nemá právo na jeho vrátenie od CK, pokiaľ sa s poisťovateľom nedohodne inak.

  4.) V prípade že Objednávateľ nenastúpi na zájazd, alebo nezačne čerpať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec alebo z časti, nemá nárok na vrátenie časti ceny zájazdu za nečerpané služby.

5.) CK ROYAL TRAVEL má právo započítať storno poplatok (odstupné) od zaplateného preddavku alebo zaplatenej ceny doposiaľ objednaných služieb. CK ROYAL TRAVEL je zároveň povinná bezodkladne. najneskôr však do 14 dní vrátiť Objednávateľovi rozdiel z ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy o obstaraní zájazdu bankový účet Objednávateľa. Objednávateľ vyjadruje svoj súhlas s možnosťou započítania.

6.) CK ROYAL TRAVEL si vyhradzuje právo vypovedať zmluvu o obstaraní zájazdu v prípade závažného porušenia právnych predpisov Slovenskej republiky alebo navštíveného štátu, prípadne závažného narušenia programu či priebehu zájazdu  zo strany Objednávateľa, resp. účastníka zájazdu, a to bez nároku na náhradu škody.

7.) Pokiaľ jeden z viacerých Objednávateľov pri jednej zmluve o obstaraní zájazdu zruší svoju účasť na zájazde (napr. storno jednej osoby v 2-lôžkovej izbe) a Zmluvné strany sa nedohodnú inak, je Objednávateľ povinný uhradiť v rámci storno poplatkov aj príplatok za jednolôžkovú izbu, obdobné platí pri obsadzovaní ubytovania, ktoré je kalkulované na vyšší počet osôb alebo pevne stanovený počet osôb.

8.) Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade zrušenia zájazdu z dôvodu mimoriadnych, nepredpokladateľných a preukázateľných dôvodov si je vedomý svojho práva uplatniť si takto vzniknutú škodu na základe poistnej zmluvy uzavretej medzi Objednávateľom a poisťovňou (ak prišlo k jej uzavretiu).

9.) V prípade žiadosti Objednávateľa o zmenu termínu alebo ubytovania podľa pôvodnej objednávky na iný termín alebo odlišné ubytovanie a, ak takúto zmenu je CK ROYAL TRAVEL schopná zabezpečiť, postupuje sa ako pri storne pôvodnej objednávky, vrátene uplatnenia storno poplatku (odstupného) podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, ak nie je dohodnuté medzi Zmluvnými stranami inak.


10.) Pri zmluve uzatvorenej mimo predajného miesta je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy o obstaraní zájazdu aj bez uvedenia dôvodu a bez povinnosti zaplatiť odstupné v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o zájazde. Oprávnenie Objednávateľa podľa prvej vety sa nevzťahuje na zájazdy, ktorých cena je znížená z dôvodu ich poskytnutia v krátkom čase po uzatvorení zmluvy o obstaraní zájazdu. 

11.) V prípade storna účasti na zájazde jedného objednávateľa z dvoch v 2-lôžkovej izbe musí odstupujúci objednávateľ uhradiť náhradu vzniknutej škody vo výške príplatku za jednolôžkovú izbu, podobne to platí aj pri obsadzovaní ubytovania, ktorého cena je kalkulovaná na pevne stanovený počet osôb. V prípade storna účasti na zájazde jedného objednávateľa, resp. viacerých z niekoľkých uvedených na Zmluve sa náhrada škody vypočíta v závislosti od zostávajúceho zloženia osôb, resp. objednaných služieb ubytovania.       

VIII. Reklamačné konanie, zodpovednosť za škodu

1.)  V prípade, že rozsah alebo kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej ako pôvodne v zmluve o obstaraní zájazdu dohodnutej kvalite alebo ak niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je poskytnutá v súlade so zmluvou o obstaraní zájazdu alebo ak nemá vlastnosti, ktorú Objednávateľ dôvodne očakával je Objednávateľ povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť CK ROYAL TRAVEL alebo jej poverenému zástupcovi, tak aby bolo možné uskutočniť nápravu. CK ROYAL TRAVEL je povinná v lehote určenej cestujúcim vykonať nápravu uvedením služby cestovného ruchu do súladu so zmluvou o obstaraní zájazdu alebo dôvodnými očakávaniami Objednávateľa, ak je to vzhľadom na okolnosti možné alebo ak to nespôsobí CK ROYAL TRAVEL neprimerané náklady vzhľadom na rozsah porušenia zmluvy o zájazde a hodnotu dotknutých služieb cestovného ruchu. Objednávateľ je povinný poskytnúť CK ROYAL TRAVEL všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie nápravy. Určenie lehoty nie je potrebné, ak CK ROYAL TRAVEL oznámi Objednávateľovi, že nápravu nevykoná alebo ak náprava neznesie odklad vzhľadom na osobitný záujem cestujúceho. Ak CK ROYAL TRAVEL nevykoná nápravu, ponúkne Objednávateľovi náhradné služby cestovného ruchu aj vtedy, ak návrat cestujúceho na miesto odchodu nie je zabezpečený podľa zmluvy o obstaraní zájazdu, pričom tieto náhradné služby cestovného ruchu musia byť a) rovnakej kvality alebo vyššej kvality, ako je uvedená v zmluve o obstaraní zájazdu bez dodatočných nákladov pre Objednávateľa, alebo b) nižšej kvality ako je uvedená v zmluve o obstaraní zájazdu s ponukou primeranej zľavy z ceny týchto služieb cestovného ruchu.

2.) Objednávateľ je oprávnený odmietnuť ponúkané náhradné služby, ak náhradné služby nie sú porovnateľné so službami cestovného ruchu uvedenými v zmluve o obstaraní zájazdu alebo ponúknutá zľava z ceny zájazdu za služby nižšej kvality nie je primeraná. Ak Objednávateľ poskytnutie náhradných služieb odmietne alebo tieto náhradné služby nemôže z objektívnych dôvodov prijať, Objednávateľ pokračuje v užívaní služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom oznámenia Objednávateľa a CK ROYAL TRAVEL poskytne Objednávateľovi primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré boli predmetom oznámenia. Objednávateľ má právo na primeranú zľavu v prípade, ak CK ROYAL TRAVEL nepreukáže, že porušenie zmluvy o obstaraní zájazdu spôsobil Objednávateľ je povinná do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vrátiť časť ceny s prihliadnutím na závažnosť a čas trvania porušenia zmluvy o obstaraní zájazdu. Ak je súčasťou zájazdu aj preprava cestujúceho, CK ROYAL TRAVEL je v prípade odmietnutia náhradných služieb Objednávateľom alebo v prípade odstúpenia Objednávateľa zo zmluvy v prípade nevykonania nápravy, povinná zabezpečiť repatriáciu porovnateľnou prepravou, a to bezodkladne a bez dodatočných nákladov pre cestujúceho.

3.) Ak CK ROYAL TRAVEL nevykoná nápravu ani nezabezpečí náhradné služby cestovného ruchu, Objednávateľ má právo vykonať nápravu sám a požadovať od CK ROYAL TRAVEL náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených, alebo odstúpiť od zmluvy o obstaraní zájazdu bez zaplatenia odstupného a požadovať primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas, ak ide o podstatné porušenie zmluvy o zájazde.

4.) CK ROYAL TRAVEL je povinná v spolupráci s Objednávateľom vyhotoviť písomný záznam a Objednávateľovi odovzdať kópiu tohto záznamu, ak: a) nevykoná nápravu, b) zabezpečí Objednávateľovi náhradné služby cestovného ruchu, c) Objednávateľ náhradné služby cestovného ruchu odmietne alebo ich nemôže z objektívnych príčin prijať, alebo d) Objednávateľ vykoná nápravu sám.

 
5.) Objednávateľ má právo uplatniť reklamáciu poskytnutej služby cestovného ruchu do dvoch rokov od skončenia zájazdu alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy o obstaraní zájazdu, CK ROYAL TRAVEL alebo jej poverenému zástupcovi.

6.) Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami je CK ROYAL TRAVEL povinná odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie.

7.) CK ROYAL TRAVEL je zbavená zodpovednosti za škodu, spôsobenú porušením povinností pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od zmluvy o obstaraní zájazdu, ak škodu nezavinila ona ani jej zmluvní partneri, a škoda bola spôsobená:

a) Objednávateľom,
b) treťou osobou, ktorá sa nezúčastňuje na poskytovaní služieb cestovného ruchu podľa zmluvy o obstaraní zájazdu,
c) udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídaných okolností.6.) Za predmet reklamácie nemôže byť považovaný výlet zadarmo či darček zadarmo.

8.) CK ROYAL TRAVEL rovnako nie je povinná uhradiť Objednávateľovi také ním uplatňované škody a majetkové ujmy, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovňou na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, a ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia vyslovene vyňaté.

9.) CK ROYAL TRAVEL nenesie žiadnu zodpovednosť za služby, ktoré nie sú súčasťou zájazdu podľa zmluvy o obstaraní zájazdu alebo ktoré si Objednávateľ počas zájazdu sám objedná nad rámec zmluvy o obstaraní zájazdu, a ktoré budú poskytnuté zo strany tretích osôb.

10.) Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi výlučne príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu.
 
11.) Objednávateľ je osobne zodpovedný za dodržiavanie pasových, colných, devízových, tranzitných, zdravotných, dopravných a ďalších predpisov Slovenskej republiky ako aj predpisov, zákonov a zvyklostí krajiny, do ktorej cestuje, resp. cez ňu tranzituje. CK ROYAL TRAVEL nenesenie zodpovednosť za prípadné problémy vzniknuté neudelením víza alebo chybnými úkonmi Objednávateľa.

12.) Pri riešení reklamácie je Objednávateľ povinný poskytovať CK ROYAL TRAVEL maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.

13.) K zmene letového času môže dôjsť aj niekoľko hodín pred plánovaným odletom. CK ROYAL TRAVEL neručí za meškanie lietadla resp. skorší odlet alebo prílet a za škody tým spôsobené. V prípade omeškania resp. skoršieho odletu alebo príletu lietadla nevzniká objednávateľovi právo na kompenzáciu od CK ROYAL TRAVEL za dobu čakania na letisku alebo nevyčerpané služby súvisiace s pobytom, ani na odstúpenie od zmluvy o zájazde. V takomto prípade bude Objednávateľovi, resp. osobám zúčastneným na zájazde Objednávateľa bezodkladne poskytnutá pomoc, podľa príslušných ustanovení nariadenia č. 261/2004

14.) S prihliadnutím na nepredvídané okolnosti ako napr. počasie, čakanie na hraničných priechodoch, problémy v cestnej premávke, môže dôjsť k predĺženiu plánovanej doby prepravy. V prípade omeškania autobusu nevzniká objednávateľovi právo na kompenzáciu za omeškaný čas alebo nevyčerpané služby súvisiace s pobytom. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Objednávateľa, budú účtované storno poplatky podľa platných Všeobecných zmluvných podmienok.

15.) Prvý a posledný deň zájazdu sú určené predovšetkým na dopravu, transfer a prihlásenie, resp. odhlásenie sa v ubytovacom zariadení. V zmysle medzinárodných zvyklostí sú klienti v deň príchodu ubytovaní najskôr o 14 hodine a v deň odchodu musia opustiť izby do 10 hodiny. Včasný príchod či neskorý odchod nie sú dôvodom k dlhšiemu používaniu izby. Tieto skutočnosti preto nie je možné posudzovať ani reklamovať ako zmenu alebo skrátenie zájazdu.
16.) CK ROYAL TRAVEL si vyhradzuje právo na možnosť zrušenia nástupného miesta v prípade nízkeho počtu klientov z daného nástupného miesta. Klientovi bude ponúknuté náhradné miesto nástupu. Táto zmena musí byť klientovi včas oznámená.

17.) Každý objednávateľ je osobne zodpovedný za dodržiavanie pasových, colných, devízových, tranzitných, zdravotných, dopravných a ďalších predpisov Slovenskej republiky ako aj predpisov, zákonov a zvyklostí krajiny do ktorej cestuje, resp. ňou tranzituje. Ak sa Objednávateľ ocitne v ťažkostiach v dôsledku svojho úmyselného konania alebo svojej nedbanlivosti, CK ROYAL TRAVEL je oprávnená požadovať od Objednávateľa za poskytnutú pomoc úhradu. Výška úhrady nesmie presiahnuť výšku skutočných nákladov, ktoré vznikli CK ROYAL TRAVEL poskytnutím pomoci Objednávateľovi.
REKLAMAČNÝ PORIADOK CK ROYAL TRAVEL nájdete na: http://www.royaltravel.sk/page/default/9 

17.) Ak v dôsledku neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností nie je možné zabezpečiť návrat cestujúceho podľa zmluvy o zájazde, CK uhrádza náklady na potrebné ubytovanie, ak je to možné rovnakej kategórie a triedy, v trvaní najviac troch nocí na jedného cestujúceho. Ak sú v osobitných predpisoch o právach cestujúcich platných pre príslušné dopravné prostriedky na návrat cestujúceho ustanovené dlhšie lehoty, uplatňujú sa tieto dlhšie lehoty. Obmedzenie nákladov na ubytovanie sa nevzťahuje na osoby so zníženou pohyblivosťou a osoby, ktoré ich sprevádzajú, tehotné ženy, maloletých bez sprievodu alebo osoby, ktoré potrebujú osobitnú lekársku starostlivosť, ak bola CK o ich osobitných potrebách informovaná najmenej 48 hodín pred začatím zájazdu.
18.) CK sa nemôže odvolávať na neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti na účely obmedzenia zodpovednosti uhradiť náklady na ubytovanie, ak sa na tieto okolnosti nemôže odvolávať príslušný poskytovateľ prepravy.
19.) Cestujúci je oprávnený oznámenie, žiadosť, reklamáciu alebo sťažnosť (ďalej len „podnet“), ktoré sa týkajú poskytovania zájazdu, doručovať priamo cestovnej agentúre, prostredníctvom ktorej si zájazd zakúpil. Cestovná agentúra je povinná postúpiť doručený podnet CK bezodkladne. Deň doručenia podnetu cestovnej agentúre sa považuje za deň doručenia CK.
20.) CK je povinná poskytnúť primeranú pomoc cestujúcemu v ťažkostiach bezodkladne, a to aj za okolností uvedených v § 22 ods. 12 zákona, najmä poskytnutím a) vhodných informácií o službách zdravotnej starostlivosti, miestnych orgánoch a zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky, b) pomoci cestujúcemu s komunikáciou na diaľku a s nájdením náhradného riešenia problému. Ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach v dôsledku svojho úmyselného konania alebo svojej nedbanlivosti, CK je oprávnená požadovať od cestujúceho za poskytnutú pomoc úhradu. Výška úhrady nesmie presiahnuť výšku skutočných nákladov, ktoré vznikli CK poskytnutím pomoci cestujúcemu. Pri riešení nárokov  je cestujúci povinný poskytovať CK maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek nárokom, alebo škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.

21) .Informácia o reklamačných postupoch:
a) Cestujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu v sídle CK. Reklamáciu je možné uplatniť aj u provízneho predajcu CK u ktorého došlo k zakúpeniu reklamovaného zájazdu, alebo inej reklamovanej služby.
b) Reklamácia sa uplatňuje osobne s vydaním potvrdenia o uplatnení reklamácie, prostriedkami diaľkovej komunikácie alebo poštou. Cestujúci má nárok byť poučený o jeho právach v zmysle všeobecne záväznej právnej úpravy, vrátane o podmienkach a spôsobe reklamácie.
c) Osobami poverenými prijímať reklamácie sú pracovníci CK a provízneho predajcu CK u ktorého došlo k zakúpeniu reklamovaného zájazdu, alebo inej reklamovanej služby. d) CK zabezpečuje v mieste zájazdu nepretržitú prítomnosť poverenej osoby oprávnenej prijímať a vybavovať podnety po celý čas zájazdu.
e) O vybavení reklamácie bude cestujúcemu vydaný písomný doklad.
f ) Vybavovanie reklamácií prebieha v súlade s príslušnou právnou úpravou a uzavretou zmluvou o zájazde.
g) CK vedie evidenciu o reklamáciách, ktorá obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie. 
 22.) NÁHRADA ŠKODY
a)Cestujúci má okrem práva na primeranú zľavu  aj právo na primeranú náhradu majetkovej škody a tiež právo na primeranú nemajetkovú ujmu, ktorá mu vznikla v dôsledku podstatného porušenia zmluvy o zájazde, za ktoré zodpovedá CK; náhradu škody poskytne CK cestujúcemu bezodkladne.
b) CK sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu len vtedy, ak preukáže, že porušenie zmluvy o zájazde bolo spôsobené: a) Cestujúcim, b) Treťou osobou, ktorá nie je poskytovateľom služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu, ak porušenie nebolo možné predvídať ani odvrátiť, alebo c) Neodvrátiteľnými a mimoriadnymi okolnosťami.
c) Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Európska únia viazaná, obmedzí rozsah náhrady škody alebo podmienky, za akých ju má uhradiť poskytovateľ služby cestovného ruchu poskytovanej v rámci zájazdu, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú aj na CK. Ak medzinárodná zmluva, ktorou Európska únia nie je viazaná, obmedzí náhradu škody, ktorú má zaplatiť poskytovateľ služby, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú aj na CK.
d) Zmluvné strany sa dohodli, že výška náhrady škody podľa tohto článku nesmie presiahnuť trojnásobok celkovej ceny zájazdu. Dohoda podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na zranenie, úmyselne spôsobenú škodu alebo na škodu spôsobenú z nedbanlivosti.
e) Právo na náhradu škody podľa tohto článku, alebo na primeranú zľavu nemá vplyv na práva cestujúcich podľa osobitných predpisov. Náhrada škody alebo primeraná zľava podľa tohto zákona sa od náhrady škody alebo zníženia ceny na základe osobitných predpisov odpočíta. Plnenie CK bude znížené o plnenie podľa osobitných predpisov.

 

IX. Podmienky účasti na zájazde

1.) Platný identifikačný doklad (cestovný pas alebo občiansky preukaz) zadaný pri objednávke zájazdu.
2.) Každý účastník, resp. Objednávateľ preberá na seba počas celej doby trvania zájazdu osobnú, materiálnu a morálnu zodpovednosť.
3.) Každý účastník, resp. Objednávateľ sa zaväzuje nepoškodiť a neznečistiť dopravný prostriedok, hotelovú izbu a ani iné veci, ktoré nie sú v jeho vlastníctve. Vzniknuté mimoriadne dodatočné náklady na odstránenie spôsobených škôd alebo znečistenia dopravného prostriedku alebo hotelovej izby nad rámec bežnej prevádzky (predovšetkým zvratky a pod.) je povinný nahradiť v plnej výške.
4.) Každý účastník, resp. Objednávateľ zájazdu dodrží určené časové termíny odchodu autobusu, autokarového transferu, lietadla, či lode. Nedodržaním určených časových termínov preberá každý účastník zájazdu na seba celú zodpovednosť za vyplývajúce problémy a komplikácie vrátane náhrady spôsobených škôd. Rovnako každý účastník rešpektuje prísny zákaz prepravy akýchkoľvek omamných látok, alebo akýchkoľvek látok, ktoré sú v danej krajine zakázané.
5.) Každý účastník, resp. Objednávateľ sa zaväzuje dodržovať platný právny poriadok SR ako aj komunitárne právo a medzinárodné zmluvy, ktorými je SR viazaná.
6.) Každý účastník zájazdu, resp. Objednávateľ je povinný mať počas zájazdu pri sebe platný cestovný doklad zadaný pri rezervácii zájazdu, resp. cestovný doklad uvedený v zmluve o obstaraní zájazdu:
a) Platnosť cestovného pasu musí byť minimálne 6 mesiacov po príjazde zo zájazdu pre cieľové destinácie mimo Európskej únie - Turecko, Egypt, Tunisko, Srí Lanka, Spojené Arabské Emiráty, Rusko.
b) Platnosť cestovného dokladu (cestovný pas alebo občiansky preukaz) musí byť minimálne 6 mesiacov po príjazde zo zájazdu pre cieľové destinácie v rámci Európskej únie - Francúzsko, Škótsko, Veľká Británia, Španielsko, Taliansko, Česká republika, Rakúsko, Nemecko, Belgicko, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko.
V opačnom prípade cestujúcemu nemusí byť povolené vycestovať na zájazd. CK ROYAL TRAVEL nenesie zodpovednosť za platnosť dokladov účastníka zájazdu. 

X. Komplexné cestovné poistenie objednávateľa

1.) CK ROYAL TRAVEL ponúka a odporúča Objednávateľovi uzatvoriť komplexné cestovné poistenie. V rámci rozsahu krytia komplexného cestovného poistenia sú rôzne riziká spojené s účasťou na zájazde (zdravotné, úrazové, strata batožiny, zodpovednosť za škodu, storno zájazdu z dôvodu ochorenia a pod.).

2.) Poistný vzťah vzniká na základe poistnej zmluvy priamo medzi účastníkom, resp. Objednávateľ zájazdu a poisťovacou spoločnosťou. V prípade vzniku poistnej udalosti je poisťovňa v priamom právnom vzťahu k objednávateľovi.
CK ROYAL TRAVEL neprináleží posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu. CK ROYAL TRAVEL poskytuje len nevyhnutnú súčinnosť.

3.) Cestovná kancelária informovala a odporúča cestujúcemu uzavretie komplexného cestovného poistenia, ktoré rieši aj prípadné krytie nákladov spojených s odstúpením od zmluvy o zájazde, alebo iných nákladov, ktoré môžu vzniknúť cestujúcemu najmä v prípade nehody, ochorenia alebo smrti. V prípade neuzavretia cestovného poistenia cestujúci berie na vedomie, že v prípade škodovej udalosti alebo pri nenastúpení na cestu si nemôže nárokovať náhradu škody a ani žiadne iné nároky z titulu
poistenia.

XI. Ochrana proti úpadku CK
1.) CK ROYAL TRAVEL má v zmysle platných právnych predpisov uzatvorené povinné zmluvné poistenie zájazdu (poistenie insolventnosti) pre prípad úpadku v poisťovni Union. Na základe toho Objednávateľovi vzniká právo na poistné plnenie, ak CK ROYAL TRAVEL z dôvodu úpadku:
a) nezabezpečí repatriáciu, ak je súčasťou zájazdu alebo služby cestovného ruchu, ktorú mala CK ROYAL TRAVEL poskytnúť ako súčasť spojených služieb cestovného ruchu, 
b) nevráti Objednávateľovi zaplatenú zálohu alebo cenu zaplatenú za zájazd, ak sa zájazd neuskutočnil, alebo nevráti platby prijaté CK ROYAL TRAVEL za službu cestovného ruchu, ktorá je súčasťou spojenej služby cestovného ruchu sprostredkovanej cestovnou kanceláriou a táto nebola poskytnutá,
c) nevráti Objednávateľovi rozdiel medzi cenou zaplatenou CK ROYAL TRAVEL a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu alebo čiastočne poskytnutej služby cestovného ruchu, ak bol zájazd alebo služba cestovného ruchu, ktorá je súčasťou spojenej služby cestovného ruchu sprostredkovanej CK ROYAL TRAVEL, poskytnutá len sčasti.

XII. Osobné údaje
Cestujúci (objednávateľ) v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a platného zákona o ochrane osobných údajov poskytuje CK osobné údaje na účel uzavretia tejto zmluvy s CK, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok tejto zmluvy, spracovania objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami. CK poskytne údaje cestujúceho uvedeným príjemcom: cestovným agentúram, ubytovacím zariadeniam, spolupracujúcim tretím stranám, Slovenskej obchodnej inšpekcii, súdu, orgánom činným v trestnom konaní, subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva CK zo zákona. CK postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi cestujúceho v súlade s ustanoveniami nariadenia a platného zákona o ochrane osobných údajov. Cestujúci je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať CK o ich zmene. V prípade, ak cestujúci CK neposkytne osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah. Osobné údaje bude CK spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi počas 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. Osobné údaje budú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a to podľa toho kde si cestujúci zakúpil zájazd. Prenos osobných údajov do tretej krajiny bude v ošetrení podľa nariadenia o ochrane osobných údajov a platného zákona o ochrane osobných údajov. V prípade ak CK bude pre cestujúceho vybavovať vízovú povinnosť, cestujúci je povinný poskytnúť na tieto účely kópiu cestovného dokladu. Cestujúci, ktorého osobné údaje sú spracúvané CK, má právo od CK požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Cestujúci má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú žiadosti cestujúceho v postavení dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, CK môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. Ak sa cestujúci domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môže objednávateľ adresovať zodpovednej osobe CK prostredníctvom e-mailovej adresy konatel@royaltravel.sk. Uzatvorením zmluvy vzniká medzi cestujúcim a CK vzťah, na základe ktorého CK využíva osobné údaje cestujúceho aj na účely oslovovania s marketingovými ponukami CK. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f ) nariadenia a zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Oprávneným záujmom je informovať dotknuté osoby o vlastných podobných produktoch a službách. Doba spracúvania osobných údajov je po dobu trvania zmluvného vzťahu. Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: cestovným agentúram, subjektom, kde poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona. Osobné údaje budú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a to podľa toho kde si cestujúci zakúpil zájazd. Prenos osobných údajov do tretej krajiny bude v ošetrení podľa nariadenia o ochrane osobných údajov a platného zákona o ochrane osobných údajov. V záujme prispôsobovania marketingových ponúk individuálnym potrebám objednávateľa bude CK na základe histórie objednávok cestujúceho vytvárať personalizované marketingové ponuky. Na vytváranie personalizovaných marketingových ponúk budú využívané aktivity cestujúceho na webových sídlach (cookies a googleanalytics). 8. Po zrealizovaní zájazdu resp. služby poskytovanej CK vám môže byť emailom doručený dotazník, ktorý slúži výlučne na overenie kvality poskytovaných služieb. 
Osobné údaje cestujúcich sú CK spracúvané v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) a platným zákonom o ochrane osobných údajov. Objednávateľ poskytuje CK osobné údaje za účelom uzavretia a plnenia zmluvy o obstaraní zájazdu s CK. Na spracovanie osobných údajov poskytnutých v súvislosti s plnením zmluvy o obstaraní zájazdu nie je CK povinná vyžadovať osobitný súhlas. V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov, nie je možné zabezpečiť splnenie zmluvných povinností vyplývajúcich CK zo zmluvy o obstaraní zájazdu. CK spracúva osobné údaje objednávateľa a spolucestujúcich osôb v rozsahu v akom boli poskytnuté a zaznamenané do zmluvy o obstaraní zájazdu. Objednávateľ je povinný osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať CK o ich zmene. Osobné údaje bude CK spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi po nevyhnutnú dobu. 2.CK poskytuje osobné údaje objednávateľa najmä leteckej spoločnosti, ubytovaciemu zariadeniu, spolupracujúcim tretím stranám (iným poskytovateľom služieb) a iným subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva CK zo zákona. CK postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi objednávateľa v súlade s ustanoveniami nariadenia a platného zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje budú poskytované do tretej krajiny a to v závislosti podľa toho kde si objednávateľ zakúpil zájazd. Prenos osobných údajov do tretej krajiny bude realizovaný podľa nariadenia o ochrane osobných údajov a platného zákona o ochrane osobných údajov. V prípade ak CK bude pre objednáateľa vybavovať vízovú povinnosť, objednávateľ je povinný poskytnúť na tieto účely kópiu cestovného dokladu. Objednávateľ, ktorého osobné údaje sú spracúvané, má právo od CK požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Objednávateľ má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov. Detailnú informačnú povinnosť CK vo vzťahu ochrane osobných údajov objednávateľa si CK plní prostredníctvom webového sídla www.royaltravel.sk v časti „Ochrana osobných údajov“ a „Spracovanie osobných údajov“. 3.Po realizovaní zájazdu resp. zabezpečovanej služby poskytovanej CK Vám môže byť e-mailom doručený dotazník, ktorý slúži výlučne na overenie kvality zabezpečovaných služieb.

Vyhotovovanie audio-vizuálnych záznamov a fotografií zo strany CK počas zájazdu
CK vyhotovuje počas zájazdu audio-vizuálne záznamy a fotografie. V prípade, ak si neželáte byť ich súčasťou, je potrebné nás informovať pred zájazdom e-mailom alebo ústne priamo sprievodcu na zájazde a zároveň sa zdržať účasti pri vyhotovovaní takýchto materiálov.


XII. Záverečné ustanovenia

1.) Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť od 23.12.2022 do odvolania. 
2.) Tieto všeobecné obchodné podmienky pre účasť na zájazdoch organizovaných CK ROYAL TRAVEL sú súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu.
3.) Obstarávateľ zájazdu nenesie zodpovednosť za následky, ktoré postihnú Objednávateľa, ak ich nebude rešpektovať.


XII. Alternatívne riešenie sporov
1.) Objednávateľ  má právo, v súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. (ďalej ako „Zákon“),  obrátiť sa na CK ROYAL TRAVEL so žiadosťou o nápravu ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým CK ROYAL TRAVEL vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že CK ROYAL TRAVEL porušila jeho práva. Objednávateľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak CK ROYAL TRAVEL na jeho žiadosť o nápravu odpovedala zamietavo alebo vôbec nereagoval do 30 dní od jeho odoslania.

2.) Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Objednávateľ využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 Zákona. Návrh je možné  podať na ktorýkoľvek orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorých zoznam s odkazom je uvedený na webovej stránke CK ROYAL TRAVEL pričom právo voľby má Objednávateľ.
Podrobný obsah návrhu je uvedený v § 2 Zákona.  Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.3.)Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke MH SR – http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov.

Orgán dozoru: Slovenská Obchodná Inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj - Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07  Bratislava 27

 

Copyright © 2024 Royal Travel. All Rights Reserved