Ochrana osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov

Naša spoločnosť plne rešpektuje vaše právo na súkromie. V tejto sekcii sa dozviete, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a aké sú vaše práva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj "Nariadenie") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj "Zákon").

 

Zodpovedná osoba

Zodpovednú osobu (data protection officera) môžete kontaktovať na adrese spoločnosti:

ROYAL TRAVEL GROUP s.r.o.
Dunajská 4, 811 08 Bratislava 
IČO: 50 516 493  
zapísaná v Obchodnom registri Mestský súd Bratislava III, odd. Sro, vl.č.114326/B

konatel@royaltravel.sk

Výkon práva dotknutých osôb:

Činnosť prevádzkovateľa pri napĺňaní práv dotknutej osoby 

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe

Práva dotknutej osoby 

Informačné povinnosti:

Informačná povinnosť - spracovanie osobných údajov pre marketing
Informačná povinnosť - poskytovanie zájazdov a súvisiacich služieb s predmetom podnikania prevádzkovateľa 

Informačná povinnosť - obchodní partneri 
Informačná povinnosť - cookies 

Copyright © 2023 Royal Travel. All Rights Reserved