Komplexné cestovné poistenie

Kontakt pre nahlasovanie škodových udalostí a asistenčné služby Union 0850 00 33 33

Prečo si vybrať naše komplexné cestovné poistenie:
- krytie v prípade ochorenia pred zájazdom vo výške 100% ceny zájzdu 
  (ak sa nebudete môcť zúčastniť zájazdu z dôvodu ochorenia poisťovňa vám preplatí 100% ceny zájazdu)
- špeciálne poistenie šité na mieru klientov cestovných kancelárií
- krytie všetkých poistných rizík spojených so zájazdom
- krytie všetkých dôležitých nákladov spojených s ošetrením či hospitalizáciou na zájazde 
- krytie straty, krádeže či poškodenia batožiny
- krytie nákladov spojených s ochorením COVID-19 (aj v prípade nemožnosti vycestovať na zájazd) 

Dôležité informácie o KCP v skratke:

sadzba KCP A2 EXCLUSIVE - (územná platnosť EURÓPA: 4,50 EUR / deň, mimo Európy: 5,70 EUR/deň, SVET: 8,10 EUR/deň)
vyberáme:  krytie nákladov, vzniknutých v dôsledku ochorenia COVID-19 v zahraničí, alebo pred zájazdom. Krytie ochorenia pred zájazdom alebo úrazu 100% storno poplatku max. 2000 € / osoba, spolu účastníci na zmluve max 6000 €. Odcuzdenie/strata cestovných dokladov 350 €. Poistenie liečebných nákladov až do výšky 300 000 €. 


Ako nahlásiť poistnú udalosť ? 

PRED ZÁJAZDOM

Ako postupovať v prípade zrušenia zájazdu z dôvodu poistnej udalosti
Ak sa cestujúci, ktorý uzatvoril cestovné poistenie Union prostredníctvom CK Royal Travel (ďalej CK) nemôže zúčastniť zájazdu z dôvodu poistnej udalosti (ochorenie, úraz...), je povinný bezodkladne nahlásiť poistnú udalosť písomne na info@royaltravel.sk a telefonicky/písomne do Union a.s. poisťovne.

1. Poistná udalosť musí byť nahlásená z e-mailu objednávateľa uvedeného v zmluve o zájazde, prípadne z e-mailu dotknutého cestujúceho, ak bol takýto e-mail súčasťou zmluvy o zájazde / objednávky.

2. Objednávateľ je povinný pri nahlásení poistnej udalosti upresniť, či ruší (stornuje) celú zmluvu o zájazde alebo uviesť konkrétnych cestujúcich, ktorých sa storno zájazdu týka.

3. Nahlásenie poistnej udalosti je považované za storno zájazdu. Storno zájazdu sa riadi podľa Všeobecných obchodných podmienok VII. Odstúpenie od zmluvy Objednávateľom a storno poplatky (odstupné).

4. Na základe nahlásenia poistnej udalosti zo strany objednávateľa / cestujúceho CK stornuje zájazd, vystaví a zašle na e-mail objednávateľa dokumenty:
- vyplnený formulár Poistná udalosť - storno zájazdu
- dobropis

5. Objednávateľ / cestujúci následne odovzdá dokumenty z bodu 4. a požadované prílohy (zmluva o zájazde, faktúra, potvrdenie o úhrade, Všeobecné obchodné podmienky, lekársku správu) do poisťovne Union a.s.

POČAS ZÁJAZDU
V prípade straty / poškodenia batožiny je potrebné potvrdenie z letiska "baggage claim".
V prípade straty batožiny má poistenec do 48 hodín nárok na kúpu základných hygienických potrieb do 100 €, po 48 hodín aj na oblečenie max. do 300 €.  Potrebné sú faktúry / pokladničné bloky za zakúpené veci. Záväzné informácie vám poskytnú priamo na infolinke poisťovne.
V prípade ochorenia / úrazu sú potrebné doklady a faktúry/bloky za ošetrenie.

V prípade akejkoľvek poistnej udalosti na zájazde kontaktujte:

Poisťovateľ:
Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31322051, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, odd. Sa, vl.č. 383/B
kontaktné údaje: internetová stránka: www.union.sk, telefón: 0850 00 33 33, e-mail: union@union.sk

 

DOKUMENTY K CESTOVNÉMU POISTENIU UNION NA STIAHNUTIE: 

1. Všeobecné poistné podmienky cestovného poistenia Union poisťovňa a.s. (neoddeliteľná súčasť poistnej zmluvy) - TU

2. Informačný formulár o cestovnom poistení IPID (neoddeliteľná súčasť poistnej zmluvy) - TU

3. Brožúra "cestovné poistenie pre účastníkov zájazdu" UNION o rozsahu a výške poistného krytia ("modrá knížka") - TU

 

Copyright © 2024 Royal Travel. All Rights Reserved