Podmienky predaja vstupeniek

Cestovná kancelária Royal Travel (ďalej len „CK“) sprostredkúva predaj vstupeniek jednotlivých prevádzkovateľov múzeí, atrakcií, výletných lodí, zábavných parkov, agentúr a pod. (ďalej len "poskytovateľ") objednávateľom (fyzické alebo právnické osoby). CK ponúka možnosť rezervácie vstupeniek vybraných poskytovateľov na základe nasledovných podmienok:

  • vstupenky nie sú súčasťou zmluvy o zájazde
  • vstupenky nie je možné objednať dodatočne
  • CK nezodpovedá za zmenu ceny vstupeniek
  • cena vstupeniek v ponukovom liste CK a ponuke poskytovateľa služby sa môže líšiť
  • platba za vstupenky je nevratná s výnimkou dodatočného navýšenia ceny vstupeniek zo strany CK. V takom prípade môže objednávateľ odstúpiť od objednávky a CK mu vráti platbu najneskôr do 14 dní.
  • CK nenesie zodpovednosť za vrátenie ceny vstupeniek v prípade neodvrátiteľných a mimoriadných okolností (napr. zrušenie letu), ak poskytovateľ odmietne vrátiť platbu za vstupenky.
  • CK vystaví a zašle faktúru objednávateľovi na základe online objednávky vstupov na e-mail
  • objednávateľ je povinný uhradiť faktúru v lehote splatnosti určenej CK na faktúre. V prípade nedodržania splatnosti CK môže pristúpiť k zrušeniu objednávky.
  • v prípade záväznej objednávky vstupeniek s povinnosťou platby na mieste uhrádza objednávateľ platbu až na mieste. V takom prípade sa považuje dátum splatnosti uvedený na faktúre za neopodstatnený. V prípade, ak objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu nebude čerpať vstupenky na mieste, je povinný CK doplatiť cenu objednaných vstupeniek na bankový účet do 3 dní od plánovaného dátumu čerpania vstupeniek. 
  • ISIC karta musí mať platnú prolongačnú známku. Iné študentské karty nie sú akceptované! ISIC kartu a ZŤP preukaz je povinný cestujúci predložiť pri návšteve pamiatky

Uvedené podmienky môžu byť zmenené na základe písomnej dohody medzi CK a objednávateľom.

Copyright © 2024 Royal Travel. All Rights Reserved