Reklamačný poriadok

Royal Travel Group s.r.o. (ďalej len CK Royal Travel)
1) V prípade, že rozsah a kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej ako dohodnutej úrovni, vzniká objednávateľovi právo na odstránenie chybne poskytovanej služby. Toto svoje právo je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne priamo u dodávateľa (ubytovateľa, prepravcu a.i.) služieb alebo zástupcu CK Royal Travel, v spolupráci ktorých sa vyhotoví aj písomný záznam. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že písomný záznam nie je reklamáciou v zmysle príslušnej právnej úpravy.

2) Ak CK Royal Travel nezabezpečí riadne a včas nápravu namietaných služieb, musí objednávateľ uplatniť svoju reklamáciu bezodkladne po návrate, najneskôr do 2 rokov od ukončenia čerpania služieb, alebo ak služby neboli vôbec čerpané, od dňa, kedy sa mali služby vyčerpať podľa zmluvy, u CK Royal Travel, inak právo zaniká. Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe objednávateľ predloží písomný záznam urobený podľa predchádzajúceho bodu 1. V prípade oprávnenej reklamácie má objednávateľ nárok na zľavu zo zaplatenej ceny služieb, zodpovedajúcu rozdielu medzi objednanými a skutočne poskytnutými službami.

3) CK Royal Travel je zbavená zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením povinností pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od zmluvy, ak škodu nezavinila ona ani jej zmluvní partneri, a škoda bola spôsobená objednávateľom alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

4) Pri riešení reklamácie je objednávateľ povinný poskytovať CK Royal Travel maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.

5) CK Royal Travel nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si objednávateľ sám objedná u tretích osôb. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu.

6) CK Royal Travel nenesie zodpovednosť za prípadné meškanie letu a neručí za škody, ktoré môžu objednávateľovi z tohto dôvodu vzniknúť. V prípade meškania letu sú za flexibilné a operatívne riešenie vzniknutej situácie zodpovedné priamo príslušné miestne správy letísk, príp. letecké spoločnosti. V prípade meškania letu nevzniká objednávateľovi  právo na odstúpenie od cestovnej zmluvy bez storno-poplatkov.

7) Reklamáciu je potrebné doručiť poštou doporučene alebo na oficiálny e-mail CK: info@royaltravel.sk, alebo sídlo CK Royal Travel

8) V prípade odstúpenia od zmluvy o zájazde zo strany objednávateľa podľa VII. Odstúpenie od zmluvy Objednávateľom a storno poplatky (odstupné) bod 1. písmeno a) bez udania dôvodu je objednávateľ povinný zaslať vyplnený a podpísaný formulár o odstúpení od zmluvy o zájazde do v deň odstúpenia od zmluvy na e-mail: info@royaltravel.sk. Formulár odstúpenia od zmluvy: https://www.royaltravel.sk/media/Odst%C3%BApenie%20od%20zmluvy.pdf

Copyright © 2023 Royal Travel. All Rights Reserved