Zmluvné dojednania pre Online predaj

  1. Tieto zmluvné dojednania sú platné výhradne pre zmluvný vzťah uzatvorený prostredníctvom internetového Online predajného systému, ktorý sa nachádza na internetovej stránke www.royaltravel.sk (ďalej len „zmluvné dojednania“).
  2. Právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené týmito zmluvnými dojednaniami, sa spravujú Všeobecnými obchodnými podmienkami pre účasť na zájazdoch spoločnosti ROYAL TRAVEL GROUP s.r.o. (ďalej len CK ROYAL TRAVEL) Všeobecnými poistnými podmienkami pre cestovné poistenie a asistenčné služby Kooperativa, a.s. a príslušnými právnymi predpismi. Podmienky uvedené v zmluvných dojednaniach majú prednosť pred prípadnou odlišnou právnou úpravou uvedenou v ostatných zmluvných podkladoch.
  3. Objednávateľ vyplnením nevyhnutných údajov o cestujúcich spolu s výberom objednávaných služieb a prejavenými súhlasmi so Zmluvnými dojednaniami pre Online predaj, Všeobecnými obchodnými podmienkami, Dôležitými informáciami k zmluve o zájazde, spracovaním poskytnutých osobných údajov a s podmienkami uzavretia poistnej zmulvy Union, a.s. (ak je uzatváraná prostredníctvom CK ROYAL TRAVEL a následným kliknutím na tlačítko „Objednať“, zasiela CK ROYAL TRAVEL záväzný a neodvolateľný návrh na uzatvorenie Zmluvy o obstaraní zájazdu podľa § 741 a) a nasl. OZ a súčasne Poistnej zmluvy (ďalej len „Zmluva“). Prijatím návrhu na uzatvorenie Zmluvy vzniká platná a účinná Zmluva s obsahom údajov o cestujúcich, objednaných služieb konkrétneho zájazdu, ktoré v návrhu na uzatvorenie Zmluvy uviedol objednávateľ. Prijatím návrhu a potvrdením záväzného obsahu Zmluvy je vygenerovanie pdf dokumentu Zmluvy, ktorá je doručená na e-mailovú adresu objednávateľa. Súčasťou Zmluvy sú aj všetky písomné doklady a informácie, ktoré objednávateľ obdrží od CK ROYAL TRAVEL alebo na základe ktorých objednávateľ uzatvoril Zmluvu a to najmä ponukový katalóg. Všeobecné obchodné podmienky pre účasť na zájazdoch CK ROYAL TRAVEL,, Zmluvné dojednania pre Online predaj zájazdov CK ROYAL TRAVEL, Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie a asistenčné služby Union a.s.
  4. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu zájazdu v rozsahu, lehote a spôsobom uvedenými na Zmluve.
  5. CK ROYAL TRAVEL si vyhradzuje právo odstúpiť pred začatím zájazdu od uzatvorenej Zmluvy bez akýchkoľvek sankcií, ak k jej uzatvoreniu dôjde na základe technicky chybne vygenerovaných údajov internetového Online predajného systému s následkom zjavného omylu alebo chyby v zadávaných službách, cenách alebo inej špecifikácii, ktorá sa zásadne odlišuje od reálnej ponuky CK ROYAL TRAVEL, čoho následkom je výrazne vyššia alebo nižšia cena zájazdu.

Copyright © 2022 Royal Travel. All Rights Reserved